Защита при бедствия – общи сведения

В по-голяма или в по-малка степен в ежедневието сме изправени пред рискове от възникване на бедствени ситуации.  Ето защо в поредица от публикации ще разгледаме осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия.

Какво да разбираме под бедствие?

По определение това е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото.

Нормативна уредба.

Основен нормативен документ, регламентиращ обществените отношения при възникване на бедствия, е Законът за защита при бедствия.  Той има и подзаконови актове, с някои от които ще се запознаем в следващите ни публикации. За определени специфични дейности, свързани с бедствията, са разработени отделни закони и нормативни документи.

Общи сведения за защитата при бедствия.

Защитата при бедствия трябва да обезпечи правото на защита на всяко лице, като спасяването на човешкия живот е с приоритет пред останалите дейности.

Задължения за изпълнение на дейностите имат изпълнителната власт, юридическите лица и едноличните търговци. В бедствени ситуации хората също имат както права, така и задължения.

Защитата при бедствия се извършва на национално, областно и общинско ниво. Обхваща дейности по:

  • превенция;
  • обезпечаване на готовност и реагиране при възникване на бедствия;
  • подпомагане и възстановяване;
  • ресурсно осигуряване;
  • предоставяне и приемане на помощи.

Превантивна дейност.

Превантивната дейност трябва да осигури намаляване на риска от възникване на бедствия. Включва анализ и оценка на рисковете, планиране, изработка и изпълнение на програми, категоризиране на населените места, изграждане и поддържане на системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване, осигуряване на места за временно настаняване, осигуряване на колективни и индивидуални средства за защита, провеждане на обучение и практическа подготовка и много други.

Планирането обхваща разработването и актуализацията на национална стратегия и национална програма за намаляване на риска от бедствия, както и на секторни, регионални, областни и общински програми. В определени случаи се извършва планиране и от юридическите лица.

Системата за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване е важен елемент на превантивната дейност. Посредством нея се прави наблюдение за наличието на признаци за предстоящо бедствие, анализират се данните от наблюдението, взема се решение от компетентните органи, разпространява се предупредителна информация и се предприемат подходящи действия преди възникване на бедствието.

Ранното предупреждение се извършва по разпореждане на ресорните министри, на областните управители, на кметовете на общини, на кметовете на населени места, на кметските наместници или на упълномощени от тях служители.

Колективните средства за защита са инженерни съоръжения – скривалища и противорадиационни укрития, чието основно предназначение е укриване на населението. Метрополитени и подземни етажи в производствени сгради и сгради за обществено обслужване в урбанизираните територии от особена важност се проектират и изграждат и като колективни средства за защита.

Колективните средства за защита са имоти – публична държавна, публична общинска или частна собственост. Те се поддържат и управляват от ведомствата, на които са предоставени, от кметовете на общини или от собствениците им. Могат да имат и друго предназначение, което да не възпрепятства ползването им за укриване на населението.

Индивидуалните средства за защита служат за предпазване на дихателните органи, очите и кожата от отровни и радиоактивни вещества, пари и аерозоли, от високи температури и изгаряния, от взривове и други механични въздействия.

Запасите от индивидуалните средства за защита се създават, съхраняват, обновяват, поддържат, предоставят и отчитат от:

  • кметовете на общините – за служителите от общинските администрации и за населението в общината;
  • органите на изпълнителната власт – за работниците и служителите от съответната администрация;
  • собствениците, управителите или изпълнителните членове на търговски дружества и еднолични търговци – за работниците и служителите им.

Обучение и практическа подготовка. Органите на изпълнителната власт, другите държавни органи и населението трябва да се обучават за защита при бедствия.

В системата на предучилищното и училищното образование и в системата на висшето образование се провежда обучение за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска помощ.

Обучението на населението за начините на поведение и действие и за изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кметовете на общините чрез предоставяне на информация по подходящ начин.

 

Още по темата:

Единна спасителна система

Национална система за ранно предупреждение и оповестяване

Национална система за спешни повиквания

 

Share: