Национална система за ранно предупреждение и оповестяване

Чували сте ги, нали? Става дума за сигналите, излъчвани от механични или електронни / акустични сирени по време на техните тренировъчни тестове… Може би вече се досещате, че днес накратко ще ви запознаем с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

Национална система за ранно предупреждение и оповестяване – цели.

Основната й цел е разпространяване на навременна и значима информация, позволяваща на застрашените от опасност хора, общности и организации да се подготвят и да действат по подходящ начин, с цел намаляване на възможните вреди или загуби.

Състои се от:

 • система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система;
 • система за ранно предупреждение и оповестяване на населението.

Извършва се оповестяване при възникване на въздушна опасност или някоя от другите основните видове опасности:

 • наводнение;
 • пожар;
 • химическо замърсяване;
 • биологично замърсяване;
 • радиоактивно замърсяване;
 • ураган;
 • снежни бури, снегонавявания и обледенявания.

Национална система за ранно предупреждение и оповестяване – нормативна уредба.

Изискванията към националната система са регламентирани в Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Обнародвана е в Държавен вестник, бр. 20 от 09.03.2012г. и е приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г. на основание чл. 62, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за защита при бедствия.

Ранно предупреждение и оповестяване на населението.

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението е предназначена за едновременно предупреждение или оповестяване на застрашени хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие и за излъчване на указания за необходимите мерки и действия чрез акустични сигнали и гласова информация.

Акустичните сигнали се подават чрез крайни акустични устройства – механични и електронни сирени.

Гласовата информация се излъчва чрез крайни акустични устройства – електронни сирени.

За едновременното предупреждение или оповестяване на групи хора за предстоящо или настъпило бедствие се излъчва национален сигнал за тревога с определени характеристики.

Гласовата информация към сигнала за тревога включва:

 • общо съобщение от вида „Внимание! Внимание! Внимание! Опасност от …….! Опасност от ……..! Опасност от ………!“;
 • последващи гласови съобщения на живо за конкретната ситуация, съдържащи информация относно характера на бедствието и указания за поведение и действия на населението.

За край на тревогата също се излъчва сигнал с определени характеристики.

Оповестяването на населението при въздушна опасност се осъществява чрез единни за страната сигнали  „Въздушна опасност“ и „Отбой въздушна опасност“. Под „отбой“ се разбира отпадане на реалната или потенциалната опасност от въздушно нападение.

Ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на единната спасителна система.

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система е предназначена за индивидуално предупреждение и оповестяване. Сформират се групи за оповестяване на национално ниво и на областно и общинско ниво. Длъжностните лица, включени в групите, се разпределят по приоритети за реда, по който ще бъдат оповестявани, съобразно заеманата длъжност, функции и отговорност.

Самото оповестяването се осъществява чрез изпращане на съобщения по телефона със съдържание: „Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!“, последвано от конкретна информация, например: „Внимание, опасност от наводнение! Внимание, опасност от наводнение! Внимание, опасност от наводнение!“.

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване – сигнали.

Информация относно сигналите за оповестяване може да се види в следващата таблица.

Подробна информацията за вида и продължителността на всеки сигнал е дадена като приложение на цитираната по-горе наредба.

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване се тества по утвърден от министъра на вътрешните работи план за провеждане на годишните тренировки на национално ниво за проверка на състоянието и готовността и.

От публикацията ни Оповестяване на населението чрез системата BG-ALERT“ можете да се запознаете и със системата за оповестяване при опасност посредством мобилните ни устройства.

 

Още по темата:

Оповестяване на населението чрез системата BG-ALERT

Единна спасителна система

Национална система за спешни повиквания

 

Share: