Огневи работи – организация

В публикацията „Огневи работи – общи сведения“ започнахме да ви запознаваме с основните изисквания при извършване на огневите работи. Днес продължаваме с изискванията относно организацията и документирането на тази специфична дейност.

Огневи работи – заповед.

Сигурно си спомняте, че за всеки обект трябва да се изготвят няколко заповеди, регламентиращи дейностите по осигуряване на пожарната му безопасност (повече по темата вижте в „Документи по пожарна безопасност“).  Една от важните заповеди е тази за извършване на огневи работи. Тя трябва да определя:

 • постоянните места, на които ще се извършват огневи работи във фирмата (това са заваръчните работилници или цехове);
 • осигуряването на пожарна безопасност при огневи работи на временни места;
 • реда за извършване на огневи работи;
 • местата, където огневи работи са допустими само след предприемане на допълнителни мерки.

При необходимост, заповедта периодично се актуализира.

Огневи работи – акт за извършване.

Преди началото на огневи работи на временни места трябва да се издаде т.н. акт за извършване на огневи работи на временни места. Той е приложение 8 към НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

В акта се описват:

 • мястото на работа;
 • характера на работата;
 • лицето, определено за ръководител на огневите работи;
 • лицата (физически или юридически), които ще извършват огневите работи;
 • лицето, определено да наблюдава огневите работи;
 • мероприятията, които трябва да се изпълняват преди, по време и след огневите работи за осигуряване на пожарната им безопасност и др.

При всеки отделен случай за извършване на огневи работи на временни места се издава нов акт. Нов акт попълваме и при промяна в условията на работа (например при включване на допълнителни изпълнители).

Валидността на акта е до три дни. Съхранява се не по-малко от три дни след изтичане на срока му на валидност.

Копие от акта можете да ползвате ТУК.

Издадените актове се регистрират в специален дневник (приложение 9 към НАРЕДБА № 8121з-647).

Копие от дневника можете да ползвате ТУК.

При извършване на огневи работи на постоянни места не се издава такъв акт.

Работа в експлозивна среда.

Когато има условия за образуване на експлозивна среда от пари или газове (например при заваряване на цистерни за гориво и др. подобни) лицето, което издава акта, трябва да организира вземането на проба за анализ на средата. Това се прави не по-рядко от един път на два часа. Измерванията (вземането на пробите) могат да бъдат извършени от:

 • звена / специалисти на собственика на обекта;
 • акредититрани лица (лаборатории).

Документирането става в протоколи за определяне на експлозивната опасност на средата (приложение 10 към НАРЕДБА № 8121з-647). Протоколите са неразделна част от акта за извършване на огневи работи и се съхраняват заедно с него.

Копие от протокола можете да ползвате ТУК.

В случай на пожар или експлозия актът за извършване на огневи работи и протоколите за определяне на експлозивна опасност на средата се предават на компетентните органи при поискване.

 

Още по темата:

Документи по пожарна безопасност

Огневи работи – общи сведения

Огневи работи – правила и норми

 

Share: