Огневи работи – общи сведения

Една от дейностите с повишен риск от запалване или пожар е извършването на огневи работи. Както подсказва името им, тук работните процеси са свързани с образуване на открит огън.

Огневи работи – нормативна уредба.

Основният нормативен документ, определящ изискванията за извършване на огневи работи, е НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Можете да я ползвате през раздела ни за нормативни изисквания.

Огневи работи – определение.

Съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на НАРЕДБА № 8121з-647 под „огневи работи“ следва да разбираме „дейности, свързани със заваряване, наваряване, запояване и рязане на метали и техните сплави при използване на заваръчни уредби, съоръжения и абразивни машини и инструменти, течни горива, както и топенето (загряването) на битуми, смоли и други подобни, с употребата на твърдо, течно и газообразно гориво“.

Обръщаме специално внимание на обстоятелството, че тук попадат и дейностите, свързани с използване на абразивни машини и инструменти (при които се очаква отделяне на искри).

Места за извършване на огневи работи.

Нормативно се регламентират два вида такива места – постоянни и временни.

Постоянните места за извършване на огневи работи са специално определени за тази цел помещения, части от помещения или открити площадки (най-често това е т.н. заварочен цех или участък в предприятието).

Временните места за извършване на огневи работи са места, в които се извършват огневи работи извън определените постоянни места.

Задължително условие за работа както на постоянни, така и на временни места, е оборудването им с пожаротехнически средства за гасене. Нека припомним, че видовете такива средства се избират съгласно Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (повече по темата можете да намерите в нашата публикация „Избор на пожарогасители за конкретно помещение“).

За да не се лутате излишно, ето конкретните изисквания за тези две места:

Постоянните места за извършване на огневи работи трябва да разполагат с 1 бр. прахов пожарогасител 6 кг. с клас на праха ABC и 1 бр. противопожарно одеяло – тежък тип с размери не по-малки от 1,5 х 1,5 м.

За временните места се изисква също 1 бр. прахов пожарогасител, само че по-голям – 12 кг с клас на праха ABC и 1 бр. противопожарно одеяло – тежък тип с размери не по-малки от 1,5 х 1,5 м.

Нека уточним – изискванията са за обособено място. Ако на даден обект / площадка имаме например три места, на които се заварява, и трите трябва да са оборудвани съгласно указанията по-горе.

Отделете няколко минути и за следващата ни публикация, в която ви запознаваме с изискванията към организацията на огневите работи и попълваните документи.

 

Още по темата:

Избор на пожарогасители за конкретно помещение

Огневи работи – организация

Огневи работи – правила и норми

 

Share: