Пожарно досие

Пожарно досие

Т.н. пожарно досие на обекта трябва да съдържа всички изискващи се документи по пожарна безопасност.

В публикацията ни „Документи по пожарна безопасност“ се спряхме на основните от тях – вътрешните инструкции или правила за осигуряване на пожарна безопасност, плановете за извършване на ремонтни дейности, плановете за евакуация и др. Посочихме, че за обекта трябва да бъдат издадени и ред заповеди, регламентиращи основните дейности.

Пожарно досие – нормативни изисквания.

Едва ли ще се изненадате ако ви кажем, че тук изискванията са описани в Наредба 8121з-647  от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. И друг път сме посочвали – тази наредба е първото място, където при нужда можете да потърсите интересуваща ви информация за противопожарни изисквания. (Ползвайте линкове към актуалните нормативните документи чрез страницата ни „Нормативни изисквания“.)

Пожарно досие – съдържание.

Член 8 на цитираната наредба дава съдържанието на пожарното досие.

То трябва да включва:

  • цялата документация (правила, заповеди и т.н.), която описахме в предходната ни публикация;
  • протоколите за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на пожарогасителите в обекта;
  • протоколите от техническото обслужване и поддръжка на пожароизвестителните и пожарогасителните системи и системите за гласово уведомяване (ПИС, ПГС и СГУ), ако такива са монтирани;
  • протоколите от техническото обслужване и поддръжка на пожарните кранове;
  • документите, издадени от органите на ПБЗН (протоколи от проверки и предписания, съгласувателни документи, писма, съставени актове и др.);
  • инструкциите за експлоатация и поддържане в изправност на монтираните в обекта системи (ПИС, ПГС, СГУ и др.);
  • принципните схеми на монтираните в обекта системи (ПИС, ПГС, СГУ и др.);
  • протоколи от проведени учебни евакуации, противопожарни тренировки.

В зависимост от спецификата на обекта могат да се изискват и други документи. Например ако осигуряваме пожарна безопасност в читалище, кинозала, театър, спортна зала и др. за повече от 50 души (накратко – обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1), то пожарното досие трябва да включва и протоколи (по образец – Приложение 7 към Наредба 8121з-647) за обработка на реквизитите (завеси, драперии…) и декорите с огнезащитни състави.

Пожарно досие – съхранение и поддържане.

Пожарното досие трябва по всяко време да бъде на разположение за проверки от контролните органи.

То се съхранява на обекта от длъжностното лице (или лица), което създава организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност (т.н. отговорник по пожарна безопасност).

Негово задължение е да поддържа това досие в актуално състояние (например да добавя в папката на досието последните протоколи от техническо обслужване на пожарогасителите, извършено от външна фирма, последния протокол с предписания от проверка на инспекторите от ПБЗН, последния протокол от учебна тренировка / евакуация, водената кореспонденция, да извършва / следи за попълването на дневника за контрол на пожарогасителите и др.).

 

Още по темата:

Документи по пожарна безопасност

План за действие при пожар

Кой отговаря за спазване на правилата по пожарна безопасност?

 

 

Share: