Обнародваха нормативен документ, регламентиращ работата със системата BG-ALERT

През месец ноември 2023г. у нас по предварително обявен график бе извършено тестване на системата BG-ALERT. С предназначението на тази система ви запознахме в публикацията „Оповестяване на населението чрез системата BG-ALERT“.

В Държавен вестник, бр. 31 / 09.04.2024г. бе обнародвана Наредба № 8121з-413 от 29 март 2024 г. за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението.

Съгласно тази наредба системата BG-ALERT осигурява възможност на компетентните органи да предоставят информация на населението, при условие че се случва, случило се е или има опасност да се случи бедствие или извънредна ситуация.

С наредбата се определят:

 1. техническите стандарти, протоколи и други приложими технически изисквания за изграждане на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението;
 2. изискванията и задълженията на доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номера за осигуряване на условия за разпространение на съобщения за предупреждение на населението чрез технологията Cell Broadcast;
 3. редът и условията за поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението.

Нормативният документ включва 4 раздела и 5 приложения. Издадена е от Министерството на вътрешните работи на основание чл. 242б, ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

РАЗДЕЛ I описва някои общи положения.

РАЗДЕЛ II дава изискванията към изграждането, поддръжката и развитието на системата. Съобщенията за предупреждение на населението от системата BG-ALERT се разпространяват на български и английски език. Те са безплатни за получателите и може да съдържат препоръки за действие. Предвиждат се няколко типа съобщения. Получаването на съобщения за предупреждение с най-висок приоритет няма възможност да бъде отказано от крайните ползватели, а получаването на останалите типове съобщения може да бъде управлявано от крайните ползватели чрез персонални настройки в мобилните крайни устройства.

РАЗДЕЛ III регламентира осигуряването на условия за разпространение на съобщения за предупреждение на населението. Включва изисквания към доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номера.

РАЗДЕЛ IV съдържа реда и условията за използване на системата BG-ALERT. Тя се администрира от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Съобщения за предупреждение на населението се създават чрез системата BG-ALERT от компетентни органи, оправомощени със закон да разпространяват предупредителна информация до населението.

Разпространение на съобщения за предупреждение на населението чрез системата BG-ALERT включва, но не се ограничава до събития като:

 1. природни бедствия – наводнение, пожар, свлачище, лавина, вулканична дейност, екстремни метеорологични явления (гръмотевична буря, градушка, обилен/интензивен валеж/снеговалеж, силен вятър, гъста мъгла, поледица);
 2. причинено от човека бедствие или извънредна ситуация вследствие на авария, инцидент, тежко транспортно произшествие или терористичен акт, свързани с пожар, взрив и/или разпространение и замърсяване на околната среда с опасни токсични химически, биологически или радиоактивни вещества и субстанции;
 3. обявени за общодържавно издирване малолетни и непълнолетни лица, за които може да се предположи, че животът и/или здравето им са в опасност;
 4. обявени за общодържавно издирване лица, за които се предполага, че са изпаднали или могат да изпаднат в положение, поставящо в риск живота и/или здравето им.

Съдържанието на съобщението задължително включва информация за:

 1. компетентния орган, разпространяващ съобщението;
 2. опасност или събитие;
 3. местоположение;
 4. заплаха или очаквано последствие.

Съдържанието на съобщението може да включва и информация за:

 1. препоръка за действие, при необходимост;
 2. времеви период, за който е валидна опасността или събитието;
 3. допълнителна информация.

В отделни приложения към Наредба № 8121з-413 от 29 март 2024 г. са дадени списък на стандартизационни документи за технологията Cell Broadcast, елементите от съдържанието на съобщението, което ще се разпространява до населението, изисквания за оформление на съобщението, което ще се разпространява до населението и др.

С пълния текст на Наредба № 8121з-413 от 29 март 2024 г. за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението можете да се запознаете ТУК.

 

Още по темата:

Оповестяване на населението чрез системата BG-ALERT

 

Share: