План за действие при пожар

Планът за действие при пожар е основен документ, който се разработва за даден обект. Той е част от пожарното досие. Всеки работещ в обекта (предприятие, фирма, учреждение…) трябва да знае задълженията си, описани в плана.

Предприятията, фирмите, учрежденията и другите обекти са различни. Ето защо и плановете им за действие при пожар ще бъдат различни по съдържание и обем. Но има няколко основи групи информация, които задължително трябва да се включат в плана.

План за действие при пожар – разработка.

Няма изисквания кое лице трябва да разработи плана. Обикновено това е отговорникът по пожарна безопасност или друг компетентен специалист. Планът за действие при пожар задължително се утвърждава от собственика или ръководителя на обекта и се подписва от разработилия. Ако във фирмата работят по-малко от 5 души, може да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ.

План за действие при пожар – основни раздели.

Нормативните изисквания са всеки такъв план да включва три раздела.

Раздел I – последователност на действията при пожар.

Тук се описва, че:

  • Работещ, забелязал или установил запалване или пожар, незабавно съобщава за това на тел. 112. При обаждане на тел. 112 задължително се съобщават името и длъжността на подаващия сигнала, наименованието на обекта,  вида на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора. В тази част на плана се уточнява и кои длъжностни лица от обекта също трябва да бъдат уведомени от забелязалия пожара (ръководители, отговорници по пожарна безопасност и т.н.).
  • Ръководителят на обекта при получаване на сигнала и в зависимост от обстановката известява отговорните за осигуряване на пожарната безопасност лица (в плана се записват имената и телефоните за връзка). Оповестява и персонала, който трябва да бъдат евакуиран. Това най-често са пребиваващите в помещения и зони, съседни на мястото, в която е възникнал пожарът; пребиваващите в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж, а при необходимост – и административният и помощният персонал от помещения, разположени на по-ниски етажи. Конкретизира се кои други ведомства се известяват от ръководителя на обекта – електроразпределителни, газоразпределителни, В и К дружества и др.
  • Отговорниците по пожарна безопасност трябва да организират незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещенията).
Раздел II – действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до минимум.

Най-общо в раздела се регламентират действия като:

  • Изключване на електрическото захранване на етажа (сградата), в която е възникнал пожар.
  • Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.
  • Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след приключване на евакуацията (за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата).
  • Предоставяне на информация след пристигане на органите за ПБЗН за извършените действия по пожарогасенето и др.
Раздел III – функции и отговорности на длъжностните лица при пожар.

Конкретизират се задълженията на:

  • Работещите – да оповестят за събитието съответния център за спешни повиквания и да уведомят ръководителя на обекта (отговорника по ПБ), както и застрашените лица.
  • Ръководителя на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ – да преценяват естеството на опасността и вземат решение за необходимостта от евакуация.
  • Ръководителя на обекта, отговорниците по ПБ, други лица – да подпомагат с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане, да изключват цялостно или частично електрозахранването на обекта, да изключват технологичното оборудване (ако на обекта има такова) и т.н.

Изискванията към съдържанието и обхвата на плана са дадени подробно в Приложение 1 към Наредба 8121з-647  от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. (Можете да ползвате линкове към нормативните документи чрез страницата ни „Нормативни изисквания“.)

В заключение отново ще напомним, че целта на плана за действие при пожар е всяко лице да познава задълженията си и при възникване на пожар да ги изпълнява. Ето защо във всеки обект трябва да се планират, провеждат и документират тренировки (учебна евакуация и др.), чрез които да се изяснят евентуални проблеми и се набележат мерки за отстраняването им.

 

Още по темата:

Документи по пожарна безопасност

Пожарно досие

 

Share: