План за евакуация

В публикацията „План за действие при пожар“ се постарахме да ви запознаем с изискванията за изготвяне на такива планове.

Но осигуряването на пожарна безопасност има и още една страна – провеждането на евакуация на застрашения персонал в случай на необходимост. За целта в обектите трябва да се разработи и т.н. план за евакуация.

План за евакуация – за кои обекти се изисква.

Планът е задължителен за обекти с класове и подкласове на функционална пожарна опасност както следва:

 • от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 – независимо от броя на пребиваващите в тях;
 • от клас на функционална пожарна опасност Ф3, в който пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души;
 • от подкласове Ф4.2, Ф5.1 и Ф5.2, в които има най-малко едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души.

При някои категории обекти (като сгради на банкови институции, психиатрични заведения, затвори, обекти със специален статут и др.) има по-специфични изисквания към тези планове.

Категоризация на обитателите.

Плановете за евакуация от сгради трябва да отразяват спецификата на обитателите им. Нормативно регламентирани са следните три категории обитатели:

Категория обитатели „А“ – когато обитателите са будни при престоя си в сградата. Има две подкатегории: „А1“ – обитателите са будни, познават добре сградата и постоянно я обитават; „А2“ – когато обитателите са будни, но не познават добре сградата (например трапезарии, центрове за извънболнична помощ и др.).

Категория обитатели „Б“ – когато обитателите не са будни през целия си престой в сградата (например хотели, общежития…). Тук също са включени две подкатегории: „Б1“ – обитателите не са постоянно будни, но познават сградата и не са попаднали случайно в нея (приюти, центрове за временно настаняване…); „Б2“ – обитателите не са постоянно будни и не познават сградата / може да са попаднали случайно в нея (хотели, някои лечебни заведения за болнична помощ…).

Категория обитатели „В“ – отнася се за обитатели, за които са необходими помощ или специални грижи за евакуацията им (детски заведения, затвори, домове за възрастни хора и др.). Подкатегориите са три: „В1“ – обитателите могат да се евакуират сами; „В2“ – обитателите задължително трябва да бъдат евакуирани с помощта на обслужващ персонал;  „В3“ – обитателите задължително трябва да бъдат евакуирани с помощна животоподдържаща апаратура.

План за евакуация – какво съдържа и как се оповестява.

Всеки план за евакуация трябва да има две части – текстова и графична. Графичната част се нарича схема за евакуация.

Текстовата част включва действията на персонала, които се описват подробно.

Графичната част (схемите за евакуация) съдържа:

 • хоризонталните разпределения на всеки един етаж на сградата с нанесени знаци (символи);
 • ситуационен план на обекта с обозначен сборен пункт / пунктове.

Текстовата част на плана за евакуация се оповестява на видни места в обекта (портали, пропуски, помещения на отговорниците по пожарна безопасност и др. подобни).

Графичната част (схемата за евакуация) също се поставят на видни места при спазване на следните изисквания:

 • на разстояние не повече от 7 м от входовете на сградата и до 3 м от етажните изходи към евакуационните стълбища;
 • на всеки 25 м по пътищата за евакуация – за сгради с категории на обитатели „А“;
 • на всеки 15 – 20 м по пътищата за евакуация – за сгради с категории на обитатели „Б“ и „В“;
 • на вътрешната страна на вратата на всяка стая – за сгради с категории на обитатели „Б“.

Текстова част на плана за евакуация.

Какво трябва да запишем в текстовата част на плана за евакуация до голяма степен се определя от характеристиките на самия обект – дали той е производствено предприятие, болнично заведение, сграда за административно обслужване и т.н.

Затова ще ви запознаем с основните изисквания към плана. Той трябва да включва информация за:

 • класовете по функционална пожарна опасност на всички помещения в обекта;
 • категорията на сградите в зависимост от обитателите (тази категоризация е описана по-горе в настоящата публикация);
 • подробно описание и последователността на действията на работещите / персонала;
 • подробно описание на задълженията на работещите по длъжности или персонално.

Действията на персонала се оформят в табличен вид по следния начин:

След това попълваме и т.н. описателна част на плана. Тя зависи от класа / подкласа на функционална пожарна опасност и най-общо трябва да съдържа данни за:

 • численост на персонала, конкретни задължения на лицата, отговорни за евакуацията на обекта, и действия при особени обстоятелства;
 • максимална численост на работещите/пребиваващите в отделните помещенията/на отделните етажи.

Изискванията към съдържанието и обхвата на плана за евакуация са дадени подробно в Приложение 2 към Наредба 8121з-647  от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Можете да ползвате линкове към нормативните документи чрез страницата ни „Нормативни изисквания“.

В заключение отново ще напомним, че основната цел на плана за евакуация е всяко лице да познава задълженията си и при възникване на пожар или друга извънредна ситуация да ги изпълнява.

Как да оформите графичната част на плана за евакуация – т.н. схемата за евакуация, ще научите от публикацията ни „Схема за евакуация“.

 

Още по темата:

Схема за евакуация

Документи по пожарна безопасност

Пожарно досие

План за действие при пожар

 

Share: