Категории по пожарна опасност на строежите

Продължаваме с основните понятия от сферата на пожарната безопасност – днес ще изясним изисквания на категориите по пожарна опасност.

В предходна публикация разгледахме класовете по пожарна опасност. Категориите по пожарна опасност, аналогично на класовете, дават информация за спецификата на различните обекти по отношение на безопасността им при възникване на пожар. Характерното тук е, че категориите се отнасят към строежи (помещения, обекти и др.) от клас по пожарна опасност Ф5.

Тази допълнителна категоризация се налага поради многообразието на използваните суровини, материали, технологии и др. в строежите от клас Ф5.

Описание на основните категории.

Основните категории по пожарна опасност са пет. Обозначават се с Ф5А, Ф5Б, Ф5В, Ф5Г и Ф5Д.

Категория по пожарна опасност Ф5А – Сгради, помещения, открити инсталации и др. за обработка, съхранение, използване на:

– горими (включително втечнени) газове;

– леснозапалими течности (бензин, ацетон, етилов алкохол… с пламна температура под 280С);

– вещества и продукти, които се запалват или взривяват при взаимодействието им с вода или с кислород от въздуха.

Тук попадат цехове, инсталации, съоръжения за първична обработка на нефт и газ, синтетичен каучук, водородни и ацетиленови станции, складове за бензин и разтворители…

Категория по пожарна опасност Ф5Б – Сгради, помещения, открити инсталации и др. за обработка, съхранение, използване на:

– горими течности – керосин, газьол, ксилол… с пламна температура от 28 до 550С;

– течности, нагрети над пламната им температура;

– горими прахове или летящи частици с долна експлозивна граница под 65г/м3

Тук включваме цехове, в които се отделя въглищен прах, мелници, силози и др. за брашно, захар, нишесте, соя, фуражни смески…, помпени станции за горими течности, помещения за шлифоване на дърво…

Категория по пожарна опасност Ф5В – Сгради, помещения, открити инсталации и др. за обработка, съхранение, използване на:

– течности с пламна температура по-висока от 550С (асфалт, мазут, масла…);

– горими прахове или летящи частици с долна експлозивна граница над 65г/м3  (цинков прах, прахове от смоли…);

– процеси за обработка на продукти с температура до 1800С;

– твърди горими вещества и материали;

– негорими вещества в горим амбалаж;

– горими материали в насипно и пакетирано състояние.

Като пример могат да се посочат дъскорезници, шивашки, обущарски, кожарски, полиграфически и др. цехове и складове, цехове за обработка на памук, лен, коноп, помещения за ремонт на електронна техника, автосервизи, гаражи…

Категория по пожарна опасност Ф5Г – Сгради, помещения, открити инсталации и др. за обработка, съхранение, използване на:

– негорими вещества и материали в горещо или нажежено състояние, при които се отделя лъчиста топлина, искри или пламък, и такива с температура на обработка, по-висока от 1800С;

– горими течности, газове и твърди материали (прахове), които се използват като гориво при гарантирано наличие на постоянно действащ източник на запалване.

Например: леярни, ковачници, цехове за производство на изделия от стъкло, котелни, монтажно-заваръчни цехове, съоръжения за напрежение над 1000V…

Категория по пожарна опасност Ф5Д – Сгради, помещения, открити инсталации и др. за обработка, съхранение, използване на:

– негорими вещества и материали;

– горими вещества и материали в мокри технологични процеси.

Тук са цеховете за студена обработка на метали, инструментални цехове, такива за студено щамповане, за преработка на месо, риба, млечни продукти, плодове и зеленчуци, складове за бутилирани вода, бира, безалкохолни напитки…

Видно от категоризацията, най-висок е рискът от пожар при категория по пожарна опасност Ф5А, а най-нисък – при категория по пожарна опасност Ф5Д.

Забележка: в настоящата публикация описанието на категориите по пожарна опасност е дадено в опростен вид с цел придобиване на първоначални знания от широк кръг наши читатели. Точните текстове можете да намерите в Наредба Iз-1971 (вижте страницата ни за нормативни изисквания).

Още по темата:

Класове по пожарна опасност

Класификация на пожарите

 

Share: