Класове по пожарна опасност на строежите

Класификация на строежи

Класовете по пожарна опасност ни дават информация за спецификата на различните обекти по отношение на безопасността им при възникване на пожар.

Както споменахме в публикацията за класовете на пожарите, различните вещества горят по различен начин. Аналогично и различните сгради, машини, съоръжения, открити площи и др. не могат и не трябва да се разглеждат еднакво в случай на пожар. Защото пожарът в жилищна сграда се различава от пожара например в петролна база.

На основата на тази класификация се регламентират изискванията за осигуряване на пожарната безопасност.

Класовете на функционална пожарна опасност са пет. Обозначават се с Ф1 – Ф5.

Съществуват и доуточняващи подкласове.

Описание на основните класове по пожарна опасност.

Клас по пожарна опасност Ф1 – Жилищни сгради и сгради за обществено обслужване (образование, здравеопазване, хотелиерство и др.), които се ползват от хора на различна възраст и с различно физическо състояние и в които има спални помещения.

Подкласове:

Ф1.1 – Детски градини и ясли, болници, амбулатории, хосписи…

Ф1.2 – Хотели, мотели, общежития, почивни домове, казарми…

Ф1.3 – Многофамилни жилищни сгради.

Ф1.4 – Еднофамилни жилищни сгради.

Клас по пожарна опасност Ф2 – Сгради за обществено обслужване в областта на културата, изкуствата, спорта, многофункционални зали с точно определен брой места за сядане.

Подкласове:

Ф2.1 – Закрити кинозали, опери, театри, читалища, спортни зали…

Ф2.2 – Музеи, галерии, дискотеки, казина…

Ф2.3 – Основни помещения и съоръжения от подклас Ф2.1, на открито.

Ф2.4 – Основни помещения и съоръжения от подклас Ф2.2, на открито.

Клас по пожарна опасност Ф3 – Сгради за обществено обслужване (търговия, хранене, транспорт, административни сгради…).

Подкласове:

Ф3.1 – Търговски центрове, базари, магазини, покрити пазари…

Ф3.2 – Помещения и сгради за обществено хранене.

Ф3.3 – Приемни сгради на летища, автогари, морски и жп гари, станции на въжени линии.

Ф3.4 – Помещения за посетители в административни сгради, банки, сгради за услуги, бани, храмове, медицински центрове…

Ф3.5 – Физкултурно-оздравителни комплекси и спортни сгради и съоръжения без трибуни за зрители, битови помещения.

Клас по пожарна опасност Ф4 – Сгради за обществено обслужване в областта на образованието и сгради за административно обслужване, чиито помещения се използват в продължение на определен период през денонощието и в тях присъстват постоянно хора с определена възраст и физическо състояние, запознати с планировката на сградите.

Подкласове:

Ф4.1  – Училища, колежи, ВУЗ-ове…

Ф4.2 – Сгради за административно обслужване, телефонни станции, редакции…

Клас по пожарна опасност Ф5 – Производствени, складови и селскостопански сгради, бензиностанции и газостанции, помещения и съоръжения с постоянен режим на работа.

Подкласове:

Ф5.1 – Производствени сгради, съоръжения, работилници…

Ф5.2 – Складови сгради и съоръжения, паркинги, гаражи (без дейности по обслужване и ремонт).

Ф5.3 – Бензиностанции и газостанции.

Ф5.4 – Селскостопански сгради без постройки със селскостопанско предназначение…

Както се вижда, производствените сгради и помещения са включени в клас по пожарна опасност Ф5. Характерно за тях е, че пожарната им опасност зависи както от характеристиките на конкретния обект, така и от използваните, произвежданите и съхраняваните в него вещества и продукти. Ето защо специално за тях се налага класифициране и по този признак. За целта са определени т.н. категории по пожарна опасност, които сме разгледали в отделна публикация.

Забележка: в настоящата публикация описанието на класовете и подкласовете по пожарна опасност е дадено в опростен вид с цел придобиване на първоначални знания от широк кръг наши читатели. Точните текстове можете да намерите в Наредба Iз-1971 (вижте страницата ни за нормативни изисквания).

 

Още по темата:

Класификация на пожарите

Категории по пожарна опасност

 

 

Share: