Изисквания за пожарна безопасност на дворни площи

Различните групи обекти имат различни изисквания по отношение на пожарната им безопасност. В тази публикация ще разгледаме основните правила за пожаробезопасна експлоатация при някои от тях и в частност на пожарната безопасност на свободните дворни площи на обектите.

Една немалка част от обектите разполагат с дворни площи. Някои от тях са поддържат постоянно в добро състояние. Но в други случаи дворовете (и особено т.н. „задни дворове“) са място за трупане и съхранение на непотребните в момента опаковки, материали, машини и какво ли още не.

Какво следва да бъде изпълнено за осигуряването на пожарна безопасност на дворните площи?

Дворните площи редовно да се почистват от горими отпадъци и растителни остатъци (листа, клони, сухи храсти и т.н.).

Горимите отпадъци да се събират на специално определени пожаробезопасни места (например бетонни площадки). Периодично такива отпадъци се отстраняват по ред, определен с вътрешна заповед. За тези заповеди можете да си припомните от публикацията ни „Документи по пожарна безопасност“.

Когато през дворната площ преминава път, използван за противопожарни цели, този път винаги трябва да бъде проходим. Път за противопожарни цели е например пътят, по който противопожарният автомобил ще премине, за да се зареди с вода от пожарен хидрант, водоем за противопожарни цели и т.н.

Ако по някаква причина се наложи затваряне на такъв път или на участък от него, което би затруднило преминаването на пожарни автомобили, незабавно се уведомява съответната районна служба  „ПБЗН“.

Външното водоснабдяване за пожарогасене на обектите (хидранти, водоеми…) се поддържа в изправно състояние. Отделните му елементи трябва да бъдат обозначени със съответните знаци.

Знаци - пожарен хидрант и водоем

Преди началото на зимния сезон хидрантите и водоемите за пожарни цели се подготвят за експлоатация при отрицателни температури.

Ако входът към дворното пространство преминава през автоматични бариери или портални врати, те трябва да разполагат с дублираща система за ръчно задвижване и отваряне при аварийни ситуации.

При поддръжката на дворните площи не се разрешава:

  • свободните дворни площи да се използват не по предназначение и в нарушение на нормативните изисквания за пожарна безопасност;
  • складиране на материали, оборудване, отпадъчен амбалаж и др.
  • поставяне на преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски дейности в нарушение на нормативните изисквания (неспазени отстояния до съседни сгради, складове и др.);
  • спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 м преди и след пожарните хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене;
  • използването на открит огън на територията на обекти с категория по пожарна опасност  Ф5А и Ф5Б в случаите, когато това не е пряко свързано с дейности от технологичния процес на обектите;
  • палене и изгаряне на ненужни опаковки и подобни на тях горими отпадъци, както и горене на клони, листа и други растителни остатъци.

 

Още по темата:

Документи по пожарна безопасност

Пожарно досие

Кой отговаря за спазване на правилата по пожарна безопасност?

 

Share: