Пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи

За повечето от нас летният сезон е време за почивка – за екскурзии, пътуване, отдих на море или планина… Но не бива да забравяме, че за други лятото е сезон за прибиране на реколтата от земеделските земи.

Какви са изискванията за осигуряване на пожарна безопасност при дейности в земеделски земи?

Нормативни изисквания.

Те са регламентирани в специален документ – Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи. Издадена е от министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи.

Определя изискванията при дейности като засяването на житните култури, прибирането, транспортирането, обработката, съхранението и складирането на зърно и груби фуражи.

Изисквания за опазване на земеделските земи от пожари.

Тук трябва да се уточни, че посевите от житни култури се считат за пожароопасни след настъпване на т.н. „восъчна зрялост“.

Житните култури се засяват на площи с максимална големина до 8000 декара. Тези площи се разделят една от друга с пожарозащитни ивици от зелени култури с ширина поне 50 м. От своя страна всяка такава площ трябва да бъде разделена на участъци, не по-големи от 1000 декара. Между участъците се предвиждат пожарозащитни ивици, широки не по-малко от 10 м.

Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

Пътищата и железопътните трасета, преминаващи през или покрай житни посеви, се почистват чрез отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута им.

В земеделските земи и крайпътните ивици не се допуска:

  • паленето на стърнища и други растителни остатъци;
  • използването на открити източници на огън.

Изисквания при прибиране и съхранение на житните култури и грубите фуражи.

При започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за еднодневна работа. Тези парцели се защитават от разпространение на пожар посредством противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване. Такива ивици трябва да се предвидят и за отделяне на площите от горски насаждения, сметища, пътища, огради на газопроводни съоръжения, електропроводи и др.

При жътва в площ над 100 дка се осигурява дежурство на трактор (с водач) с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м.

При жътва в участъци с обща площ над 2000 дка се осигурява дежурство на трактор (с водач) и техника за пожарогасене. Техниката за пожарогасене е описана в приложение към наредбата (включва прикачно ремарке с цистерна с най-малко 2000 литра вода, с помпа и осигурено теглително средство, шлангове, струйници и др.).

Наредбата съдържа конкретни изисквания относно окомплектоването с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене на:

  • временните площадки за зареждане с леснозапалими и горими течности;
  • различните видове земеделската техника (трактори, зърнокомбайни, сламопреси…).

Земеделската техника трябва да се почиства ежедневно след приключване на работа от наслоен прах, горими растителни остатъци и масло. Не се допускат течове на гориво и масла от тръбопроводите и елементите на горивната, мазилната и хидравличната система на техниката.

Регламентирани са и изискванията за складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи на груби фуражи (слама, сено и др.) – те трябва да се обособяват на фигури с определена големина.

 

Share: