Индивидуални средства за защита при бедствия

В предходни публикации изяснихме, че за защита на населението в случай на бедствия трябва да бъдат осигурени индивидуални средства за защита (ИСЗ).

Кой трябва да ги осигури? Какви са тези средства за защита? Чие задължение е да ги поддържа?

Това ще разгледаме в днешната ни публикация.

Нормативна уредба.

Дейностите са регламентирани в „Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуалните средства за защита“.

Приета е с ПМС № 3 от 10.01.2009 г. на основание чл. 13, ал. 4 от Закона за защита при бедствия и е обнародвана в Държавен вестник, бр. 5 от 20.01.2009г.

Видове средства за индивидуална защита.

Тук се включват:

 • средства за защита на дихателните органи – противогази, респиратори и др.;
 • средства за защита на кожата – ръкавици, престилки, цели облекла и др.;
 • специализирани филтри за опасни химически и радиоактивни вещества;
 • други средства (например за предпазване от биологични агенти).

ИСЗ трябва да отговарят на изискванията в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.

Средства за йодна профилактика се доставят и разпределят по специален режим в случай на опасност от радиоактивно замърсяване.

Кой отговаря за създаването и поддържането на запаси от индивидуални средства за защита?

Предназначението на ИСЗ е защита в случай на бедствия, трансграничен пренос на замърсители, при терористични действия и във военно време. Използват се за за предпазване на дихателните органи, очите и кожата от отровни и радиоактивни вещества, пари и аерозоли, от високи температури и изгаряния, от взривове и други механични въздействия.

Запасите се създават и поддържат от:

 • органите на МВР – за звената на Единната спасителна система и за оперативен резерв;
 • кметовете на общините – за работещите в общинските администрации, за неработещата част от населението, за децата и учащите се в детските градини и училищата…;
 • органите на изпълнителната власт – за работещите в съответните администрации;
 • търговските дружества – за персонала си.

При определяне на количествата се предвижда 5% резерв, както и средства за ползване с учебно предназначение.

Конкретните лица, които ще ръководят, контролират и отговарят за обезпечаването с индивидуални средства за защита, се определят със заповед.

Съхранение на индивидуалните средства за защита.

Извършва се в собствени складове, складове на други лица, или при хората, за които са предназначени.

Всяко ИСЗ има гаранционен срок и срок за съхранение.

Поддържането на ИСЗ се осъществява чрез контрол на състоянието им, талкиране на гумените / каучуковите части и лабораторни изпитвания.

Прегледите на ИСЗ включват:

 • периодични прегледи за състоянието на складовете;
 • прегледи на фигурите и стелажите с имуществото;
 • прегледи на индивидуалните средства за защита и на амбалажа, в който се съхраняват;
 • лабораторни изпитвания на индивидуални средства за защита.

Талкиране на гумените / каучуковите части се извършва веднъж годишно (от май до септември) и се съчетава с периодичния преглед.

Складовете трябва да отговарят на специални изисквания. Наредбата регламентира оптималните условия за съхранение на различните видове ИСЗ (температура, влажност, липса на прах, плесени, насекоми и др.), както и изискванията при контрол на тези показатели.

Запасите от ИСЗ подлежат на обновяване, ако срокът на съхранение е изтекъл или резултатите от проверките са неудовлетворителни.

Поддържането и обновяването на средствата за индивидуална защита е задължение на собствениците им!

 

Още по темата:

Задължения на юридическите лица и ЕТ при бедствия

 

Share: