Задължения на юридическите лица и ЕТ при бедствия

Юридическите лица и едноличните търговци (ЕТ) също имат задължения за защита на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия. И те са регламентирани в Закона за защита при бедствия.

Авариен план.

Едно от задълженията е свързано с изготвянето на авариен план. Той се разработва, ако се осъществява дейност, която представлява опасност за възникване на бедствие в следните видове обекти:

 • строежи, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества;
 • хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, в т.ч. големи язовири и язовири от първа степен на потенциална опасност и прилежащите им съоръжения и временно строителство.

Съгласно Закона за устройство на територията тези обекти (строежи) попадат в т.н. първа категория.

Аварийният план трябва да съдържа информация относно:

 • максималните възможни последици за персонала, населението и околната среда при авария в обекта (въз основа на извършена оценка на рисковете);
 • мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта;
 • мерките за защита на персонала;
 • разпределението на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на предвидените мерки;
 • средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;
 • времето за привеждане в готовност и реагиране при възникване на аварийна ситуация;
 • реда за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на плановете за защита при бедствие.

Ако се осъществява дейност в сгради за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители, както и в лечебни заведения за болнична помощ, училища и детски градини, се изготвя и план за защита при бедствия на пребиваващите.

Юридическите лица и едноличните търговци трябва периодично да актуализират аварийния план. Обикновено това става при промяна в обстоятелствата (например при смяна на отговорни лица и структури, ангажирани с изпълнението на плана, възникване на нови рискове и др.).

Задължително е поне веднъж годишно да се организират и провеждат тренировки по изпълнение на аварийния план.

Действия при възникване на аварийна ситуация.

При възникване на авария юридическите лица и ЕТ са длъжни:

 • незабавно да започнат провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи съгласно аварийния план;
 • незабавно да съобщят за аварията на съответния оперативен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР и на кмета на непосредствено застрашената община;
 • да предоставят на съставните части на единната спасителна система информация относно опасности за живота и здравето на хората;
 • да сътрудничат на екипите на единната спасителна система, ако такива участват при отстраняване на последствията;
 • да осигурят безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на аварията и нейното ликвидиране.

Други задължения на юридическите лица и ЕТ.

На кмета на общината, в която е обектът, се предоставя информация относно рисковете, последствията при аварии, възможните въздействия върху населението и околната среда, мероприятията, силите и средствата за действие. Тази информация е необходима при изготвяне на авариен план за съответната община.

Юридическите лица и ЕТ трябва да осигурят обучение на работещите за защита от бедствия. Осигуряват се и средства за защита на работещите на територията на обекта.

Подобно на физическите лица, при възникване на бедствено положение и юридическите лица са длъжни да понасят въведени ограничения, да оказват съдействие, да допускат влизането на спасителни екипи и техника, да допускат безвъзмездно разполагането на съоръжения на системите за ранно предупреждение и осигурят достъп за експлоатацията им. Задължително е и вземането на мерки за предпазване на собствено имуществото от вреди и за ограничаване на вредите от бедствието, както и спазването на предписанията на компетентните органи за отстраняване на източниците на опасност за причиняване на вреди.

 

Още по темата:

Защита при бедствия – общи сведения

Права и задължения на физическите лица при бедствия

Индивидуални средства за защита при бедствия

 

Share: