Етикиране на пиротехнически изделия

Наближат ли новогодишните празници, отново темата за пиротехническите изделия става актуална.

В публикацията „Безопасна употреба на пиротехнически изделия“ ви запознахме с категоризацията на тези изделия и правилата за безопасната им употреба.

Днес ще се разгледаме основните изисквания за етикирането им. Така по-лесно ще можете да определите дали дадено пиротехническо изделие отговаря на нормативните изисквания за внос в страните от Европейския съюз, или купувате нещо наистина „пиратско“.

Нормативният документ, регламентиращ етикирането (а и не само него), е НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия.

Понеже нерядко се спори дали фойерверките са пиротехнически изделия и трябва да отговарят на изискванията за тези изделия, нека си припомним нормативните определения:

Пиротехническо изделие“ е всяко изделие, което съдържа взривни вещества или взривна смес от вещества, предназначено да произведе топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции.

Фойерверк“ е пиротехническо изделие за увеселителни цели.

Тоест, фойерверките са пиротехнически изделия с всички произтичащи от това изисквания.

Основни изисквания за етикиране на пиротехническите изделия.

Производителят трябва да постави на видимо място върху всяко пиротехническо изделие незаличим и четлив етикет. Ако размерът на изделието не позволява то да бъде етикирано, информацията се предоставя върху най-малката опаковка. За изделията, продавани в България, етикетът задължително е на български език.

Етикетът трябва да съдържа:

  • информация за производителя, а ако той е от трета страна – информация за вносителя;
  • наименование, тип и категория на изделието;
  • регистрационен номер на изделието (това е номерът, определен от нотифицирания орган, извършил приложимите за изделието процедури за оценяване на съответствието);
  • номер на продукт, партиден или сериен номер;
  • инструкции за употреба;
  • нетното съдържание на взривното вещество;
  • информация за възрастовите ограничения при ползване на изделие от съответната категория;
  • допълнителни указания, като минимални разстояния за безопасност при задействане на изделието, ограничения за употреба само на открито, ограничения за употреба само от лица със специализирани познания и др.;
  • за фойерверки от категории F3 и F4 задължително се маркира и годината на производство.

Маркировката „CE“ се нанася върху пиротехническото изделие така, че да бъде видима, четлива и незаличима. Когато това не е възможно или не може да бъде гарантирано поради естеството на пиротехническото изделие, тя се нанася върху опаковката и в придружаващите документи.

 

Още по темата:

Безопасна употреба на пиротехнически изделия

 

Share: