Права и задължения на физическите лица при бедствия

Редовните ни читатели знаят, че в случай на бедствие трябва да се осигури защитата на живота и здравето на населението, както и опазването на околната среда и имуществото.

Сега ще разгледаме какви са правата и задълженията на физическите лица при евентуално попадане в бедствена ситуация.

Права на физическите лица.

На всяко физическо лице трябва да се осигури:

 • информация относно мерките за осигуряване на защита;
 • обучение за начините на поведение и действие при бедствия;
 • необходимите средства за защита в зависимост от характера на бедствието;
 • неотложна и възстановителна помощ при необходимост;
 • обезщетение за реално причинени вреди при или по повод на нормативно установените действия за защита при бедствия.

Предоставянето на помощи и обезщетения е регламентирано в специален правилник.

Задължения на физическите лица.

При възникване на бедствена ситуация или при изпълнение на превантивни и други дейности за реакция в такава ситуация физическите лица имат определени задължения. Те включват:

 • понасяне на ограниченията във връзка с обявено бедствено положение, произтичащи от мерките, приложени от компетентните служби при провеждане на дейностите по защитата;
 • оказване на помощ на всяко физическо лице, чийто живот или здраве са изложени на риск вследствие на бедствие, при условие че не рискува своя живот или здраве;
 • информиране на съответния център за спешни повиквания или търсене на възможност за предоставяне на помощ по друг начин, когато не може да се предостави помощ лично;
 • оказване на съдействие в съответствие с възможностите си по искане на кмета на община или ръководителя на операциите;
 • когато е собственик, ползвател или управител на недвижим имот – допускане в имота на спасителни екипи и техника, извършване на теренни преустройства, изграждане на съоръжения за защита от рискови фактори, разчистване и други подобни дейности, свързани с необходимост от провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;
 • предоставяне на ръководителя на спасителния екип информация за опасностите, които биха могли да застрашат живота и здравето на спасителите или на населението;
 • даване на разрешение и достъп за безвъзмездно разполагането на съоръжения от системите за ранно предупреждение и оповестяване в недвижимите имоти, които са негова собственост, както и осигуряване на достъп до тях за експлоатацията им;
 • разрешаване на достъп на оправомощени длъжностни лица до колективните средства за защита с цел извършване на контрол, профилактика и ремонт;
 • предприемане на мерки за предпазване на собствено имуществото от вреди и за ограничаване на вредите от бедствието, както и спазване предписанията на компетентните органи за отстраняване на източниците на опасност за причиняване на вреди;
 • допускане на оправомощени длъжностни лица за извършване на съответните оценки и анкети, необходими във връзка с предоставянето на неотложна и възстановителна помощ.

За неизпълнение на някои от посочените задължения са предвидени глоби.

Още по темата:

Защита при бедствия – общи сведения

Единна спасителна система

Индивидуални средства за защита при бедствия

 

Share: