Доброволни формирования

Доброволните формирования заемат важно място в системата за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Те се създават на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система (ЕСС).

Основните им задачи са свързани със защита на населението и обхващат:

 • спасителни операции;
 • ограничаване и ликвидиране на пожари;
 • операции по издирване и спасяване;
 • извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
 • оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
 • други операции, свързани със защитата.

Членството в такива формирования е на доброволен принцип.

Нормативна уредба.

Редът за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования е регламентиран в Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Приета е с Постановление № 123 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

Създаване на доброволни формирования.

Доброволните формирования се създават от кмета на общината по решение на общинския съвет. Могат да се създават и от юридически лица за тяхна сметка.

В Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР се води специален регистър на доброволните формирования.

Кой може да стане доброволец? Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано. Работещите в системата на МВР и МО не могат да бъдат доброволци.

Кандидатите за доброволци подават заявление за членство в доброволното формирование до кмета на общината или до юридическото лице. Подборът и одобряването на кандидатите се извършва от специална комисия.

Права и задължения на доброволците.

Лицата, включени в доброволни формирования, имат право на:

 • обучение;
 • отпуск по чл. 157 от Кодекса на труда или по чл. 62 от Закона за държавния служител;
 • застраховка и осигуряване;
 • възнаграждение при участие в дейности или обучения и практически и учения;
 • екипировка и др.

Задълженията на доброволеца се определят със сключения договор.

Всяко доброволно формирование има ръководител, който ръководи, организира и отговаря за дейността на формированието при осъществяване на дейностите. Задълженията му са подробно регламентирани в наредбата.

Обучение и подготовка.

Доброволците преминават първоначален основен курс, специализирано обучение и текущо обучение. Ръководителите на формированията преминават отделно обучение.

Доброволците, завършили първоначален основен курс, задължително преминават поддържащо обучение на всеки три години, а при желание – ежегодно.

Ръководителите на доброволните формирования организират на всяко тримесечие 4-часово текущо обучение на доброволците.

Материално-техническо осигуряване.

На всяко лице – участник в доброволно формирование трябва да бъдат осигурени облекло и екипировка, включващи най-малко:

 • защитно облекло за пожарогасене и/или за спасителна дейност;
 • защитна каска;
 • предпазни ръкавици;
 • защитни ботуши/обувки;
 • колан;
 • маска или целолицева маска с филтър.

Кметът на общината осигурява за доброволните формирования безвъзмездно използване на сграден фонд, защитно облекло и екипировка, а в рамките на наличния финансов ресурс – и специализирана техника, оборудване и комуникационни средства за поддържане на връзка с доброволците.

Доброволните формирования се осигуряват с оборудван пожарен и/или спасителен, и/или друг автомобил. Минималното оборудване на автомобила е подробно описано по вид и количество в приложение към наредбата.

 

Share: