Обявяване на бедствено положение

В настоящата ни публикация ще ви запознаем с изискванията при обявяване на бедствено положение.

Знаем, че по определение бедствие е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото.

От своя страна бедственото положение е режим, който се въвежда в зоната на бедствието. Този режим е свързан с прилагането на набор от мерки за определен период от време. Целта му е:

 • овладяване на бедствието;
 • провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

С обявяването на бедствено положение се въвежда съответният план за защита при бедствия.

Кога се обявява бедствено положение?

Това става при условие че се случва, случило се е или има опасност да се случи бедствие, свързано със:

 1. загуба на човешки живот, и/или
 2. увреждане на здравето на хората, и/или
 3. значителни вреди на имуществото и/или икономиката, и/или
 4. значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с химически, биологически или радиоактивни вещества и материали или с унищожаването на биологични видове.

Кой има право да обявява бедствено положение?

Кметът на общината обявява със заповед бедствено положение за цялата или за част от територията на общината.

Областният управител обявява със заповед бедствено положение за цялата или за част от територията на областта.

Министерският съвет по предложение на министъра на вътрешните работи обявява с решение бедствено положение на територията на повече от една област или на територията на цялата страна.

Срокът на бедственото положение е не повече от 7 дни. При необходимост този срок може да бъде удължен до 30 дни. То може да бъде отменено и предсрочно от органа, който го е обявил.

Обявяването става с решение на Министерски съвет или със заповеди от кмета на общината или областния управител. Съдържанието на тези документи е законово регламентирано. Те трябва да съдържат основанията за обявяването, границите на съответната територия, мерките за овладяване, отговорните длъжностни лица и др.

Бедствено положение – ограничения и мерки.

При обявяване на бедствено положение могат да бъдат въведени някои ограничения, засягащи:

 • правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени;
 • правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота, здравето и имуществото на лица или на околната среда;
 • свободата на движение и пребиваване в определена част на територията, застрашена или засегната от бедствието;
 • правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала осъществяването на спасителните работи.

В случай на необходимост се предприемат и определени мерки, включващи:

 • временно извеждане на лица, животни и изнасяне на имущества от определената територия;
 • забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии;
 • незабавно извършване на строежи, строителни работи, теренни преустройства или отстраняване на строежи за намаляване или предотвратяване на заплаха, произтичаща от бедствието;
 • грижи за децата и хората в неравностойно положение, ако тези грижи не могат да бъдат осъществявани в условията на бедствено положение от хората, които обичайно ги полагат;
 • приоритетно снабдяване на детски, социални, лечебни и здравни заведения и спасителните екипи;
 • евакуация и/или разсредоточаване;
 • временно настаняване на лица, пострадали (засегнати) от бедствието, в сгради с друго предназначение за срок до 6 месеца.

 

Още по темата:

Права и задължения на физическите лица при бедствия

Задължения на юридическите лица и ЕТ при бедствия

 

 

Share: