Изисквания за пожарна безопасност на сгради и помещения

Както нееднократно сме отбелязвали в други наши публикации, всички сгради, помещения и съоръжения в обектите трябва да се поддържат в пожаробезопасно състояние.

Тук ще се спрем на някои от основните изисквания за това.

Ако обектите разполагат със средства за първоначално гасене на пожари (носими и / или возими пожарогасители), те трябва да се поддържат и проверяват съгласно нормативните регламентации (повече по темата можете да прочетете в материала „Поддръжка на пожарогасителите“).

Ако са монтирани пожароизвестителни системи (ПИС), пожарогасителни системи (ПГС) и системи за гласово уведомяване (СГУ), те се поддържат при спазване на изискванията в инструкциите на производителя и съответните стандарти. Обслужването и поддръжката се възлагат на търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на Закона за МВР. Допуска се някои от дейностите по ежедневно, ежеседмично и ежемесечно поддържане и обслужване да се изпълняват от собствен персонал, притежаващ съответната подготовка и компетентност.

Нека не забравяме и за знаците по пожарна безопасност, които са задължителни. Състоянието и наличието на тези знаци редовно се проверява, като при необходимост негодните се подменят.

При извършване на текущи ремонти и строително-монтажни работи трябва да се влагат материали с оценено и удостоверено съответствие при спазване на нормативните изисквания за съответния обект. Казано на по-достъпен език, не можем самоволно да разделим голямо помещение на няколко по-малки посредством прегради от горими материали (например плоскости от дървесни частици).

С цел осигуряване на пожарна безопасност в сградите и помещенията не се разрешава:

 • складиране на леснозапалими и горими течности и на горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение;
 • използване и съхраняване на пропан-бутан в помещения, чийто под е разположен по-ниско от нивото на околния терен (има и изключения от това правило за помещения, отговарящи на ред специфични изисквания);
 • използване и съхраняване на леснозапалими и горими течности и газове в количества, по-големи от допустимите;
 • оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита);
 • затрудняване / преграждане на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, вътрешните пожарни кранове и др.;
 • нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на димоотводи, въздухопроводи и комини, както и използването им за други цели, несвързани с предназначението им;
 • влагане на столове и на продукти за покрития на вътрешни и външни повърхности, както и на продукти за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др.), които са с класове по реакция на огън, несъответстващи на изискванията за съответното помещение / обект.

При мероприятия и дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обектите, се разработват и представят в съответната Районна служба „ПБЗН“ планове за осигуряване на пожарна безопасност, като се осигуряват условия за безопасна евакуация.

Също така в обектите не се допуска:

 • използване на сградите и помещенията не по предназначение, в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар (например използване на офис като склад за леснозапалими материали);
 • заключване  / блокиране в затворено положение на вратите по пътищата за евакуация, когато в обектите пребивават хора (с изключение на някои специални обекти като затвори, психиатрични клиники и др.);
 • намаляване широчината на евакуационните пътища под нормативно изискващата се или създаване на предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация (в това число чрез безразборно складиране на материали, мебели, поставяне на пейки, маси, стелажи, прегради в коридорите и т.н.);
 • съхраняване, макар и временно, на горими материали по пътищата за евакуация.

 

Още по темата:

Изисквания за пожарна безопасност на дворни площи

 

Share: