Задължения на работещите за осигуряване на ПБ

Пожарна безопасност

Осигуряването на пожарна безопасност в обектите е задължение на всички. В публикацията „Кой отговаря за спазване на правилата по пожарна безопасност“ акцентирахме върху правата и отговорностите на собствениците и ръководителите на тези обекти. Тук ще изясним какви са нормативно регламентираните изисквания към работещите. Защото без тяхното пряко участие не е възможно да гарантираме, че в обекта ни няма да възникне неприятен инцидент.

Основните задължения на работещите за осигуряване на пожарна безопасност включват:

Проверка и оставяне в пожаробезопасно състояние на работното място след приключване на работния ден. Това става по ред, определен от съответния ръководител. Най-общо се изисква изключване на електрическите уреди, машини, съоръжения и др., оглед на работното място (Пушите ли в цеха? Има ли незагасени фасове?), изключване на осветлението и др.

Познаване на задълженията, произтичащи  от разработените планове, инструкции и др. документи за конкретния обект. В предходни публикации специално подчертахме, че тези планове и инструкции не са документи за пред контролните органи! Всеки работещ трябва да знае как да действа в случай на пожар, авария или друг инцидент (има ли задължения да участва в гасенето, при оповестяването на персонала, изключването на електрозахранването, газта, машините и т.н.). Трябва да е наясно какво се очаква от него при извършване на ремонтни, монтажни и други дейности. Да познава пътищата за евакуация и сборния пункт, където всички се събират при пожар или авария.

Спазване на правилата за пожарна безопасност по време на работа. Често запалвания и пожари възникват поради небрежност – пушене извън разрешените места, непочистване на горими и леснозапалими материали (например случаен разлив на гориво в авторемонтната работилница), извършване на дейности по заваряване и рязане на метали в близост до такива материали…

Познаване на пожаротехническите средства за гасене на пожари (основно носимите и возимите пожарогасители) и пожарните кранове. Необходимо е персоналът да бъде обучен за правилното им използване при нужда чрез провеждане на тренировки.

Познаване спецификата на обекта и работното място. Трябва да сме наясно кои са местата с повишена пожарна и експлозивна опасност, какви са характеристиките на ползваните материали (леснозапалими, горими, отделящи опасни продукти при горене…), рисковете при извършване на технологичните операции…

Спазване на правилата за пожарна безопасност при работа с отоплителни уреди и други уреди и съоръжения. Трябва да се знае, че работещите с тях (ползващите ги) носят отговорност за правилната им употреба / експлоатация. Това изискване се отнася за всички уреди, включително и за печките с твърдо гориво, където има такива (зареждане, запалване, почистване, изхвърляне на остатъците от горивото). Не се допуска оставяне на включени електроуреди, газови уреди, горящи печки и др. без наблюдение.

Правилна поддръжка и експлоатация на системите за пожарогасене, пожароизвестяване и уведомяване (ПГС, ПИС, СГУ) и други, където такива са монтирани. Лицата, които оперират с тях, трябва да познават инструкциите им за експлоатация и да могат да работят със съответните системи. При констатирани неизправности тези лица са задължени писмено да уведомяват ръководителя на съответния обект.

Контрол на носимите и возими пожарогасители в обекта. Отговорните за дейността лица трябва да проверяват наличието и състоянието на пожарогасителите (има ли безпрепятствен достъп до тях, или са затрупани с кашони в някой ъгъл, спазени ли са правилата за поставянето им). И тук за констатираните нередности се изисква писмено уведомяване на ръководителя на обекта.

 

Още по темата:

Поддръжка на пожарогасителите

Ползване на пожарогасител

Кой отговаря за спазване на правилата по пожарна безопасност

 

 

Share: