Кой отговаря за спазване на правилата по пожарна безопасност?

Спазването на правилата и нормите за осигуряване на пожарна безопасност е задължително за всеки обект.

Ще припомним: „Обекти“ са всички недвижими имоти, в т.ч. поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях, съоръжения, инсталации и преместваеми обекти с гъвкаво покритие. Тоест, изискванията са задължителни винаги и навсякъде!

Кой носи отговорност за спазването им? Съгласно текстовете в Наредба 8121з-847  от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите това са собствениците или ръководителите на тези обекти.

Организация по спазване на изискванията за пожарна безопасност.

От собствениците или ръководителите на обекти се изискват много неща, сред които:

 • Създаване на цялостна организация за осигуряване на пожарната безопасност в конкретния обект. Това няма как да стане без познаване на специализираните нормативни документи.
 • Поддържане на обекта в пожаробезопасно техническо състояние съгласно изискванията в нормативната уредба. Например ако в проекта на сградата е предвидена и изпълнена пожарогасителна / известителна система, или водоем с водопровод за пожарни цели, не се разрешава те да се спрат от експлоатация.
 • Осигуряване на средства за първоначално гасене на пожари и обезпечаване на тяхната поддръжка, проверка и техническо обслужване (бихме препоръчали да прочетете отново публикацията ни „Избор на пожарогасители за конкретно помещение“).
 • Организация на дейностите за поддръжка и обслужване на системите за пожарогасене и пожароизвестяване (ако обектът разполага с такива).
 • Обозначаване на местата за пожарогасители, пожарни хидранти, входове на помещения, места, забранени за пушене и т.н. (още по темата – в публикацията „Знаци за пожарна безопасност“).
 • Осигуряване и документиране на обучение и / или инструктаж по безопасност и здраве при работа и пожарна безопасност на работещите в обекта лица.
 • Поддържане на пътищата за противопожарни цели с цел осигуряване на безпрепятствен достъп до обектите и водоизточниците при нужда. Не се допуска складиране на товари, паркиране на автомобили и т.н. по тези пътища в работно и извънработно време.
 • Уведомяване на съответната районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) при затваряне на пътища за противопожарни цели, прекъсване на водопроводната мрежа, авария или източване на пожарни водоеми, повреди в пожарогасителни / известителни системи и др.
 • Отстраняване на проблеми по електрически инсталации и уредби, които евентуално могат да предизвикат пожар.
 • Провеждане на есенно-зимна подготовка (проверка на отоплителни уреди и инсталации, предпазване от замръзване на пожарни водоеми, хидранти, водопроводи и т.н.).
 • Поддръжка в изправно състояние на аварийното осветление (евакуационно и работно).
 • Разработка и актуализиране на документация (в т.ч. специални заповеди по пожарна безопасност), които сме изяснили в отделна публикация (т.н. „пожарно досие“ на обекта).

Отговорници по пожарна безопасност.

За обектите с нарочна писмена заповед трябва да се определят длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност (т.н. отговорници по пожарна безопасност). Тук е уместно да припомним определението за „длъжностно лице“ съгласно Кодекса на труда: това е работник или служител, на когото е възложено да упражнява ръководство на трудовия процес в предприятието, в неговите поделения и низови звена, както и работник или служител, който изпълнява работа на специалист във функционалните и обслужващите звена на предприятието. Казано с други думи ще бъдем във формално нарушение, ако определим за отговорник по пожарна безопасност една от продавачките в магазина или една от фризьорките в салона за красота…

За обекти, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) не повече от 50 души, дейностите могат да се изпълняват от собственика или ръководителя на обекта.

Допуска се тези дейности да се възложат и на външни фирми – т.н. „търговци по пожарна и аварийна безопасност“. За това обаче трябва да сключите договор с такъв търговец. Преди това задължително проверете дали търговецът има разрешение за осъществяване на дейността по Закона за МВР.

 

Още по темата:

Пожарно досие

Избор на пожарогасители за конкретно помещение

Поддръжка на пожарогасителите

Знаци за пожарна безопасност

 

 

Share: