Поддръжка на пожарогасителите

Необходима ли е специална поддръжка на пожарогасителите?

Отговорът е „ДА“. Макар че на пръв поглед те могат да си стоят в коридора години наред – най-много да ги покрие малко прах, или някой трудолюбив паяк да ги оплете в мрежите си…

Нормативната уредба по пожарна безопасност (Наредба 8121з-647 / 01.10.2014г.) поставя определени изисквания към пожарогасителите в обектите, които трябва да спазваме. Днес ще ви разкажем за тях.

Поддръжка на пожарогасителите – как да ги поставяме.

Броят и видът на необходимите пожарогасители зависят от обекта, който трябва да бъде защитен. На това ще отделим специално внимание в друга публикация. Сега само ще поясним, че пожарогасителите трябва да се установят на леснодостъпни места с добра видимост. Това може да е коридор (в административна сграда), близо до изхода на голямо помещение (например цех), в специално пожарно табло / шкаф (ако пространството е открито).

Важно е да знаем, че не се разрешава пожарогасителят да се поставя директно върху пода на помещение или върху настилката на открита площадка. Причината – под корпуса не трябва да се натрупва влага (например след миене) – той е метален и се предполага, че рискът от корозия в този случай е по-голям. А не сме забравили, че пожарогасителят е съд под налягане, нали?

Допустими начини за монтаж:

 • на конзола;
 • на стойка;
 • поставяне в пожарно табло / шкаф.

Поставяне на пожарогасител

Задължителни разстояния от горната част на пожарогасителя до пода:

 • за пожарогасители с обща маса до 18 кг – не повече от 1,5 м;
 • за пожарогасители с обща маса над 18 кг – не повече от 1,0 м.

Задължително разстояние от дъното на пожарогасителя до подане по-малко от 3 см.

При поставяне пожарогасителите се ориентират така, че инструкциите за работа върху корпуса им да са видими, т.е. да са обърнати навън.

Местата на пожарогасителите се обозначават със специален знак.

Поддръжка на пожарогасителите – кой и как ги проверява.

Контролът за състоянието на пожарогасителите е задължение на собственика / ръководителя на обекта или на отговорника по пожарна безопасност (ако такъв е определен).

Проверява се дали:

 • всеки пожарогасител се намира на определеното му място;
 • достъпът до него е безпрепятствен;
 • инструкцията върху корпуса е четлива;
 • пломбата и предпазното устройство срещу случайно задействане (т.н. блокиращ щифт) са налични;
 • няма видими повреди (корозия, следи от изтичащ прах / газ…);
 • е пълен (чрез претегляне или повдигане с ръка);
 • показанието на манометъра / индикатора (ако има такъв) е в работната (зелената) зона.

Поддръжка на пожарогасителите – срокове и регистрация на проверките.

Периодичност на проверките – при първоначалното им поставяне, а след това – не по-рядко от веднъж на 30 дни. При необходимост (например съмнение за изтичане на газ) срокът може да се съкрати.

Ако обектът разполага с 1 – 5 пожарогасителя, няма изискване за писмено регистриране на проверките.

Но ако пожарогасителите са повече от 5, тогава задължително трябва да попълвате специален дневник.

Поддръжка на пожарогасителите – техническо обслужване.

Освен вътрешнофирмените проверки, пожарогасителите задължително трябва да преминават техническо обслужване и изпитване. То се извършва от специализирани фирми – т.н. търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на Закона за МВР. Може да включва подмяна на дефектни елементи от конструкцията (манометри, струйници…), презареждане с прах, изпитване на здравината на корпуса и др. Обхватът и сроковете са регламентирани в стандарти.

Обикновено техническото обслужване е ежегодно. Удостоверява се със специален протокол и стикер, залепен върху корпуса. По стикера можете да проверите дали срокът на обслужването е изтекъл.

Ако пожарогасителят е ползван / задействан макар и за кратко, той веднага се предава за презареждане без значение, че срокът на обслужване, маркиран на стикера, не е изтекъл.

 

Още по темата:

Видове пожарогасители

Устройство на пожарогасителите

Ползване на пожарогасител

 

 

Share: