Единна спасителна система

В предходна публикация представихме на вашето внимание някои общи сведения за осъществяване на защита при бедствия. Днес ще ви запознаем с единната спасителна система (ЕСС). Както вече се досещате, и тук основен регламентиращ документ е Законът за защита при бедствия.

Единна спасителна система – дейности.

Защитата на населението в случай на опасност или възникване на бедствие включва редица дейности, основните от които са:

 • предупреждение;
 • изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;
 • извършване на оповестяване;
 • провеждане на спасителни операции;
 • оказване на медицинска помощ при спешни състояния;
 • овладяване и ликвидиране на екологични инциденти;
 • провеждане на операции по издирване и спасяване;
 • ограничаване и ликвидиране на пожари;
 • временно извеждане, евакуация, укриване и предоставяне на индивидуални средства за защита;
 • извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи и др.

Единна спасителна система – съставни части.

В единната спасителна система се включват структури на:

 • министерства и ведомства;
 • общини;
 • търговски дружества и еднолични търговци;
 • центрове за спешна медицинска помощ, както и други лечебни и здравни заведения;
 • юридически лица с нестопанска цел;
 • доброволни формирования;
 • въоръжените сили.

Основни съставни части на единната спасителна система са:

 • Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР;
 • областните дирекции на МВР;
 • Българския Червен кръст;
 • центровете за спешна медицинска помощ.

Тяхно задължение е приемането на съобщения при възникване на бедствия, оценката на съобщенията и предприемането на незабавни действия. Разполагат със структури в цялата страна.

Другите съставни части на ЕСС предоставят помощ при поискване.

Дейностите на съставните части на ЕСС са регламентирани в планове за защита при бедствия.

Подготовката на съставните части на единната спасителна система се извършва чрез провеждане на тренировки и учения.

Единна спасителна система – координация и ръководство.

Координацията на съставните части на единната спасителна система се осъществява чрез оперативните центрове на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.

Оперативните центрове приемат и оценяват информация за възникнали бедствия, уведомяват компетентните съставни части на единната спасителна система и координират дейността им, извършват ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на ЕСС и населението при бедствия.

Взаимодействието и координацията на дейностите в района на бедствието се извършва от ръководител на операциите.

При провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи ръководителят на операциите има право да:

 • забрани или ограничи влизането на лица в района на бедствието;
 • нареди временно извеждане на лица от района на бедствието;
 • разпореди незабавно извършване или спиране на строителни работи, теренни преустройства или разрушаване на строежи или части от тях с цел предотвратяване или намаляване на негативните последици от бедствието;
 • поиска от юридически или физически лица предоставяне на помощ в съответствие с възможностите им;
 • създаде щаб на ръководителя на операциите с представители на участващите екипи от единната спасителна система;
 • раздели района на бедствието на сектори или на участъци, да определи техни ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства за тях.

 

Още по темата:

Национална система за спешни повиквания

Защита при бедствия – общи сведения

Индивидуални средства за защита при бедствия

Национална система за ранно предупреждение и оповестяване

 

Share: