Национална система за спешни повиквания

Едва ли има човек, на който не се е налагало да позвъни на телефон 112. Ето защо днешната ни публикация е посветена на Националната система за спешни повиквания.

Нейното предназначение е да осигури на гражданите, намиращи се на територията на Република България, непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране.

Национална система за спешни повиквания – нормативна уредба.

Основен нормативен документ тук е Законът за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. Законът определя структурата и функциите на националната система, отговорностите за нейното изграждане, поддържане и развитие, както и правата и задълженията на гражданите при ползване на единния европейски номер за спешни повиквания 112.

Единният европейски номер 112 (ЕЕН 112) се използва при необходимост от спешна помощ при различни рискове за живота, здравето, сигурността и имуществото на гражданите.

Центрове за приемане на спешни повиквания.

Центровете за приемане на спешни повиквания към ЕЕН 112 са териториални звена на дирекция „Национална система 112“ на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Основни функции на тези центрове:

 • приемат, регистрират и обработват повикванията за спешна помощ към номер 112;
 • осигуряват непрекъснат достъп до линия за връзка;
 • приемат и изясняват получените повиквания освен на български език и най-малко на два официални езика на Европейския съюз;
 • анализират и предават обработената информация в контактните точки на съответната служба за спешно реагиране, както и на други компетентни органи;
 • получават обратно информация от съответните служби за спешно реагиране за приключване на работата им в мястото на инцидента;
 • регистрират, архивират и съхраняват информация за всички спешни повиквания.

Входящите и изходящите повиквания в центровете 112 се записват автоматично в електронен регистър на спешните повиквания. Данните трябва да се съхраняват за срок от пет години.

По-любознателните могат да се запознаят и с правилата, по които работят тези центрове, от публикацията ни Правила за работа на НССП.

Национални служби за спешно реагиране.

Съгласно закона това са:

 • Националният медицински координационен център;
 • центровете за спешна медицинска помощ;
 • главните и областните дирекции на МВР;
 • Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
 • Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.

Техните служители получават информация от центровете за приемане на спешни повиквания, незабавно мобилизират необходимите ресурси на съответната служба за спешно реагиране и управляват ресурсите в процеса по оказване на помощ.

Права и задължения на гражданите.

При необходимост всеки, който се намира на територията на страната, има право да ползва безплатно единния европейски номер 112. Този номер може да се набира безплатно от всеки телефонен апарат, включително и от обществените.

Забранява се ползването на тел. 112 не по предназначение, в т.ч. и за предаване на неверни и заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ.

Който ползва не по предназначение единния европейски номер 112, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.

Който предава неверни или заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Когато поради подадени неверни / заблуждаващи съобщения са мобилизирани ресурси на службите за спешно реагиране, наказанието е глоба от 10 000 до 20 000 лв., ако подаващият не подлежи на по-тежко наказание. Дължи се и обезщетение за причинените на службите вреди.

Подаване на оплаквания и сигнали.

В случай, че сте позвънили на единния европейски номер 112 и желаете да изкажете своето недоволство (препоръка, благодарност…) при обслужването на повикването, може да подадете сигнал.

За подаване на сигнал следва да се предоставят три имена, точен адрес / телефонен номер за контакт или електронен адрес с цел обратна връзка. При липса на посочени три имена и данни за обратна връзка, сигналът ще се счита анонимен, като по анонимни сигнали не се образува производство. В сигнала си отбележете, ако желаете самоличността Ви да бъде запазена в тайна.

Данни за контакт с Дирекция „Национална система 112“ – МВР могат да се намерят на тази страница.

Още по темата:

Правила за работа на НССП

Единна спасителна система

Национална система за ранно предупреждение и оповестяване

 

Share: