Схема за евакуация

В предходна публикация ви запознахме с правилата за разработка на план за евакуация.

Нека припомним: този план съдържа текстова част и графична част. Графичната част се нарича схема за евакуация. Днес ще изясним как трябва да изглежда тази схема.

Място за поставяне на схема за евакуация.

Схемите за евакуация се поставят на стени и на други неподвижни части от строителната конструкция на сградата. Разполагат се така, че евакуиращите се максимално бързо да се ориентират за местоположението си.

В зависимост от вида и особеностите на обекта / сградата изискванията за установяване на схемата са:

 • на разстояние не повече от 7 м от входовете на сградата и до 3 м от етажните изходи към евакуационните стълбища;
 • на всеки 25 м по пътищата за евакуация – за сгради с категории на обитатели „А“;
 • на всеки 15 – 20 м по пътищата за евакуация – за сгради с категории на обитатели „Б“ и „В“;
 • на вътрешната страна на вратата на всяка стая – за сгради с категории на обитатели „Б“.

Описание на трите категориите на обитателите („А“, „Б“, „В“) можете да намерите в публикацията „План за евакуация“.

Какво трябва да съдържа схемата за евакуация.

Съдържанието на схемата също е регламентирано посредством нормативни изисквания. Всяка схема задължително трябва да включва:

 • графично изображение на етажа или на част от него, от което да е видно разпределението на помещенията и др.;
 • графично изображение на ситуационен план, ако такъв се изисква;
 • нанесен знак „Място, където се намирате в момента“;
 • знаци, обозначаващи пътищата за евакуация, посоката на движени, изходите и др.;
 • легенда с разяснение на използваните знаци;
 • обозначение за кой обект, адрес, сграда, етаж, цех се отнася схемата за евакуация;
 • последователност на минимално необходимите действията при пожар, които лицето, гледащо схемата, трябва да предприеме (напускане на помещението, затваряне на вратата, оповестяване и други подобни);
 • кратко описание на мерките за безопасност при евакуация (за евакуация от помещения на обекти с категории на обитатели „Б“ и „В“).

Надписите са на български език, но ако в сградата пребивават и чужденци (например хотел), информацията се дава и на английски език.

Схемата трябва да бъде ориентирана правилно, като за целта:

 • се определят местата, където ще се постави всяка схема за евакуация, и всяка графична част се чертае спрямо това място;
 • ориентацията на символа „Място, където се намирате в момента“ се дава спрямо мястото, където стои лицето, гледащо схемата.

Схемата за евакуация се изработва достатъчно ясно и подробно. За целта се нанасят помещенията и вратите им с посока на отваряне, технологичното оборудване и обзавеждане, обзавеждането на стаите и др. Елементите на строителните конструкции (стени, греди…) трябва да се открояват спрямо оборудването и обзавеждането.

Ситуационен план.

Ситуационен план се разработва, когато:

 • в обекта има повече от една сграда;
 • един етаж от сградата е разделен на няколко схеми за евакуация;
 • определени са повече от един сборен пункт за обекта.

В ситуационния план се включват изображения на съседните сгради и съоръжения до сградата за евакуация, пътища, алеи, знаци „Сборен пункт“, водоеми, пожарни хидранти… Задължително се защрихова помещението (сградата или част от сградата) от ситуационния план, за което се отнася схемата за евакуация.

Ориентацията на схемата за евакуация и ситуационния план трябва да са в една посока.

Графично изобразяване в схема за евакуация.

Нормативната уредба поставя задължителни изисквания към изчертаването на схемите, включително дебелина на линиите, ползвани знаци, ориентация. Например форматът на схемите трябва да е не по-малък от А3 (изключение – формат А4 – се допуска за схеми върху вътрешни врати на някои стаи). Минималният размер на знаците е 6 х 6 мм, минималният размер на знака за сборен пункт е 9 х 9 мм, дебелината на линиите за изчертаване на стени, помещения, коридори е 0,7 мм, на обзавеждане – 0,35 мм… Схемите се изработват в правилен мащаб (съотношение на размерите на сгради, площадки и т.н.).

Някои от символите, използвани в плановете и схемите, са показани в следната таблица:

Отново ще припомним, че графичната част (схема за евакуация, ситуационен план) е неразделна част от плана за евакуация. Допуска се поставените в обектите схеми за евакуация да са без подписи и печати на длъжностни лица. Не се изисква съгласуване с РС ПБЗН или други контролни органи.

Планът за евакуация и включените в него схеми задължително се актуализират. Това се прави в случаи на преустройства, с които се засягат конструктивни елементи, както и при промяна на предназначението на обекта, при промяна на технологичното оборудване и при напускане или смяна на лица, имащи задължения по плана.

Изискванията към съдържанието и обхвата на плана и схемите за евакуация са дадени подробно в Приложение 2 към Наредба 8121з-647  от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Можете да ползвате линкове към нормативните документи чрез страницата ни „Нормативни изисквания“.

 

Още по темата:

План за евакуация

План за действие при пожар

Документи по пожарна безопасност

Пожарно досие

 

Share: