Документи по пожарна безопасност

В днешната ни публикация ще разгледаме документите по пожарна безопасност, които трябва да се разработят за съответния обект.

Колкото и да не ни се иска, нормативните изисквания за осигуряване на пожарна безопасност (ПБ) ни задължават да изготвим писмени документи, регламентиращи дейността. Те зависят най-вече от характеристиките и предназначението на обекта. Изискват се при проверки от контролните органи на МВР – ПБЗН.

Ще се спрем на основните от тях.

Документи по пожарна безопасност – планове и инструкции.

Тук се включват:

 • Вътрешни инструкции (правила) за ПБ на територията на обекта. Те трябва да обхващат всички цехове, съоръжения, помещения, площадки, инсталации и др.
 • Планове за действие на личния състав при гасене на пожари. Съдържат точни указания за действие, включително кой и как изключва оборудването, електрозахранването, газоподаването, начини за оповестяване и др. От Приложение 1 към Наредба 8121з-647  от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите можете да се запознаете какво трябва да обхваща такъв план. Ако работите в голяма фирма, за която имате авариен план за защита при бедствия с подробен раздел за действие при пожар, изготвянето на отделен план  по ПБ не е задължително. (Можете да ползвате линкове към нормативните документи чрез страницата ни „Нормативни изисквания“.)
 • Планове за осигуряване на ПБ при извършване на ремонти и строително-монтажни работи. За всеки вид дейност се изготвя отделен конкретен план. Необходимо е да го имате и ако ремонтите се извършват не от ваш персонал, а от външна фирма.
 • Планове за евакуация на работещите и пребиваващите лица (външни посетители и др.) при възникване на пожар или друга аварийна ситуация. Те трябва да отговарят на изискванията в Приложение 2 към Наредба 8121з-647  от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (тези изисквания са подробни и задължително трябва да се запознаете с тях преди разработката на плана, особено ако работите в предприятие с разнородни дейности и голяма численост на персонала!).

Документи по пожарна безопасност – заповеди.

Документацията за осигуряване на пожарна безопасност трябва да включва и заповеди, уреждащи специфични дейности, като:

 • ред за извършване на огневи работи (това са работи за заваряване, дейности с абразивни инструменти и др.);
 • ред за използване на отоплителни и нагревателни съоръжения (ако такива има, тук не се включват радиатори от системата за централно отопление, климатици и т.н.);
 • забранени места за пушене и използване на открит огън;
 • ред за използване на електрически уреди и съоръжения (вкл. изключване на електрозахранването след работно време);
 • ред за обучение и подготовка на персонала за спазване на изискванията по ПБ;
 • ред за осигуряване на ПБ в извънработно време;
 • ред за обслужване на пожарогасителите и другите системи за пожарна защита;
 • периодичност за почистване на електрическите уредби, строителните конструкции и др.;
 • ред за събиране и отстраняване на горими отпадъци и остатъчни продукти от печки за твърдо гориво (ако в обекта има такива печки);
 • определяне на длъжностни лица, които отговарят и контролират дейностите по ПБ в обекта.

Документи по пожарна безопасност – за кои обекти се изискват?

Всички обекти ли трябва да притежават целия набор от документи? Дори и работилничка с персонал от двама души? Не! Изключения са допустими в следните случаи:

 • За сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4 (това са многофамилните и еднофамилните жилищни сгради).
 • Ако броят на работещите е по-малък от 5, може да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ.

Едва ли е нужно, но все пак ще напомним – това не са формални документи за пред контролните органи! Те се разработват с цел регламентиране на съответните дейности. Персоналът ви задължително трябва да е запознат с тях и да ги изпълнява!

Гореизброените документи представляват основната част от т.н. пожарно досие на обектите.

Какво още трябва да съдържа това досие  изясняваме в отделна публикация – „Пожарно досие“. Запознайте се и с нея!

 

Още по темата:

Кой отговаря за спазване на правилата по пожарна безопасност?

План за действие при пожар

 

Share: