Изисквания при поддръжка на технически инсталации

Състоянието на електрическите, отоплителните и вентилационните инсталации в обектите е от особено значение за осигуряване на пожарната им безопасност.

Практиката показва, че немалка част от пожарите са причинени поради недостатъчна поддръжка и неправилна експлоатация на електрическите уредби, съоръжения и инсталации.

В настоящата публикация ще ви запознаем с някои от основните изисквания за пожаробезопасна експлоатация и поддръжка на технически инсталации. Тези изисквания не бива да се подценяват както от ръководителите на обектите, така и от отговорните за спазването им работници и специалисти.

Изисквания за пожаробезопасна експлоатация и поддръжка на електрически инсталации.

Състоянието на електрическите инсталации, съоръжения и уредби трябва да се контролира периодично. При забелязване на неизправности, създаващи риск от пожар (искрене, нагряване изолацията на кабели и проводници, поява на специфична миризма и т.н.) захранването се прекъсва и се извършва ремонт / подмяна на съответните елементи.

След приключване на работния ден електрозахранването се изключва. Изключение се прави само за консуматори с непрекъснат (денонощен) режим на работа.

При експлоатация, поддръжка и ремонт на електрически инсталации, съоръжения, уреди и др. не се допуска:

 • дори и кратковременно използване на нестандартни и / или подсилени предпазители в електрическите табла (или даване „накъсо“ на предпазителите);
 • престой на транспортни средства, складиране на материали и др. в помещенията на главните разпределителни табла или върху ревизионни шахти на тунели с кабели;
 • разполагане на горими материали на разстояние, по-малко от 1m  до главни и разпределителни електрически табла;
 • нарушаване степента на защита на електрически табла и други ел. съоръжения в места от групи „Повишена пожарна опасност“ и „Експлозивна опасност“ (например чрез незатваряне на вратичките или капаците им);
 • монтиране на елементи от електрическите инсталации или промяна на инсталациите в нарушение на изискванията в приложимите нормативни документи;
 • неспазване указанията на производителите при монтаж и експлоатация на изделия и съоръжения (в т.ч. ползването им не по предназначение);
 • ползването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари…) извън специално обособените за тази цел пожаробезопасни места (определени в специална заповед);
 • монтирането на електрически съоръжения и ползването на електроуреди в нормално изпълнение (непритежаващи специална защита) в места от групи „Повишена пожарна опасност“ и „Експлозивна опасност“.

Изисквания за пожаробезопасна експлоатация и поддръжка на отоплителни и вентилационни инсталации.

Ежегодно преди началото на отоплителния сезон се извършва проверка на отоплителните уреди и съоръжения в съответния обект.  При необходимост те се ремонтират с цел осигуряване на пожарната им безопасност.

Комините и димоотводните тръби се проверяват и почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период. При необходимост това се прави и периодично през времето на ползване. Тази дейност се извършва при строго спазване на правилата за пожарна безопасност.

Комините (димоотводите) към скари, фритюрници и др., се осигуряват с негорими мастни филтри (мазниноуловители). Филтрите задължително се почистват периодично съгласно указанията на производителите.

Описаните по-горе дейности трябва да се документират чрез изготвяне на протоколи. При поискване тези протоколи се представят на контролните органи.

В котелните помещения на системите за централно отопление не се допуска:

 • оставянето на работещи котли без контрол при липса на съответната автоматика;
 • поставянето на горими материали и продукти върху конструкцията и оборудването на котлите и тръбопроводите;
 • извършването на дейности и съхраняването на материали и оборудване, които не са свързани с обслужването на съответната инсталация и повишават пожарната опасност.

При текуща експлоатацията на отоплителни и вентилационни инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

 • ползването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения;
 • ползването на инсталации, уреди и съоръжения при неспазване / нарушаване на техническите изисквания за монтаж и експлоатация;
 • употребата на леснозапалими / горими течности за разпалване;
 • сушенето и поставянето на материали и др. върху отоплителен уред, както и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите;
 • използването на въздухопроводи и инсталационни канали като димоотводи;
 • извършване на пожароопасни дейности като принудително възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи;
 • повторно запалване на печки с течно гориво, преди да са се охладили напълно;
 • поставянето на локални отоплителни уреди за твърдо гориво директно върху горими подови покрития (мокети, паркети и др.);
 • оставянето без наблюдение на печки с твърдо, течно и газово гориво и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа).

 

Още по темата:

Изисквания за пожарна безопасност на сгради и помещения

Изисквания за пожарна безопасност на дворни площи

Групи по пожарна безопасност

 

 

Share: