Знаци за пожарна безопасност

Днес ще ви запознаем със знаците за пожарна безопасност. Те едва ли ще ви спасят от пожар, но поставянето им съществено допринася за осигуряване на пожарната безопасност на обектите. Защото, особено в едно голямо предприятие, не всеки може да запомни къде да намери пожарогасител или пожарно одеяло в случай на извънредна ситуация…

Обозначителните знаци за пожарна безопасност се делят на:

  • противопожарни знаци;
  • знаци за обозначаване на пожарни хидранти и пожарни водоеми;
  • знаци за обозначаване на входове на помещения.

Поставянето им е задължително.

Противопожарни знаци.

Регламентирани са в НАРЕДБА № РД-07 / 8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и / или здраве при работа.

Те включват бяло изображение (т.н. пиктограма) на червен фон. Изисквания към тези знаци – червеният цвят да покрива поне 50% от повърхността на знака.

Основните противопожарни знаци са:

Противопожарни знаци

  • Противопожарен маркуч (шланг): обозначават се местата на противопожарните табла (касети), съдържащи навит маркуч, струйник и пожарен кран.
  • Стълба: едва ли е нужно да поясняваме какво е стълба, но трябва да подчертаем, че с този знак се обозначават местата на стълби, които се използват изключително за противопожарни цели.
  • Пожарогасител: знакът се поставя на местата, определени за пожарогасители. Ако видите пожарогасител на необозначено място, значи той просто не е там, където се очаква да бъде.
  • Противопожарни съоръжения: обикновено с него се маркират табла, в които се поставят пожарни одеяла и други пособия за гасене.
  • Алармено устройство: Това са местата на сирени или други звукови сигнализатори, подаващи акустична информация при пожар.
  • Ръчно задействащо се пожарогасително или известително устройство: Натискането на бутона задейства съответната известителна или гасителна система.

Посока към средства за пожарогасене

Със знаци във вид на стрелка на червен фон се указва посоката към пожарогасителните технически средства (табло, пожарогасител…). Не бива да се бъркат със стрелките на зелен фон, указващи маршрута за евакуация (пътя напускане на сградата).

Знаци за обозначаване на пожарни хидранти и пожарни водоеми.

Външният им вид е сходен с вида на противопожарните знаци, но изискването за поставянето им е от НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

С тях се обозначават местата на външните пожарни кранове (т.н. пожарни хидранти) и резервоарите с вода за гасене (вторите са задължителни за обекти без водоснабдяване). „Осигури достъп“ означава, че около тези съоръжения трябва да има достатъчно място, например за минаване на пожарен автомобил.

И тук червеният цвят трябва да покрива поне 50% от повърхността на знака.

Знаци - пожарен хидрант и водоем

Знаци за обозначаване на входове на помещения.

В предходни публикации ви запознахме с класовете и категориите по пожарна опасност на строежите.

НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите изисква входовете на помещения в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 да се обозначават със знаци, указващи категорията по пожарна опасност.

Аналогично изискване има и към входовете на местата от групи „Повишена пожарна опасност“ и „Експлозивна опасност“.

Изискване към знаците – черен надпис на бял фон, като бялата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака.

Пожарна безопасност - обозначаване на помещения

Още по темата:

Категории по пожарна опасност

Класове по пожарна опасност

Групи по пожарна опасност

 

 

Share: