Изисквания към търговците по пожарна безопасност

Знаете ли кой има право да обслужва вашите пожарогасители или пожароизвестителни системи?

В днешната публикация ще ви запознаем с основните изисквания към физически и юридически лица, регистрирани като търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност. Накратко в разговорния език те се наричат търговци по пожарна безопасност.

Дейностите по осигуряване на пожарна безопасност (ПБ) на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с ПБ, включват:

  1. пожарогасителна дейност;
  2. спасителна дейност;
  3. противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти;
  4. сервизно обслужване на противопожарни уреди;
  5. поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения.

От своя страна гореизброените дейности включват комплекс от действия или процедури. Например сервизното обслужване на противопожарни уреди е процес, включващ една или повече от следните процедури:

  • техническо обслужване на носими или возими пожарогасители;
  • презареждане на носими или возими пожарогасители;
  • хидростатично изпитване на носими или возими пожарогасители.

Тези дейности могат да се извършват само ако съответният търговец по пожарна безопасност е получил разрешение от Директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН) или упълномощено от него длъжностно лице.

Не е задължително даден търговец да извършва всички дейности, описани по-горе.

Нормативна уредба.

Изискванията са регламентирани в Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.

Издадена е на основание чл. 17, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 129, ал. 9 от Закона за МВР (ЗМВР).

Условия за осъществяване на дейностите от търговците по пожарна безопасност.

Търговците по пожарна безопасност трябва да разполагат с квалифициран персонал и собствена или наета техника и оборудване в зависимост от дейността.

Наредбата подробно регламентира изискванията към всяка от петте дейности, които търговецът ще извършва.

Така например ангажираните с пожарогасителна и / или спасителна дейности трябва да осигурят комуникационни и лични предпазни средства, сгради, гаражи, помещения за експлоатация на пожарната и спасителната техника и помещения за обезпечаване на дежурството на постоянна местостоянка в охранявания обект или в непосредствена близост до него. В приложения 1 и 2 към Наредба № 8121з-531 са описани минималните количества индивидуална екипировка и лични предпазни средства за лицата, които ръководят и непосредствено осъществяват тези дейности, както и минималните количества на техниката и оборудването на автомобилите.

А търговци, получили разрешение за сервизно обслужване на противопожарни уреди, трябва да разполагат с технически средства и оборудване в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и с изискванията в съответните стандарти. Минималният обем на тези средства също е даден в приложение към Наредба № 8121з-531 (ключове, везни, манометри, мерителни съдове, компресори, затворени системи за пълнене с прах и др.). Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на противопожарните уреди се удостоверяват с отделни, трайно закрепени върху корпусите на уредите стикери за извършената дейност, които не трябва да бъдат премахвани до следващото обслужване. Самите стикери трябва да са саморазрушаващи се при опит да бъдат отлепени. Съдържанието им също е подробно регламентирано в Наредба № 8121з-531 (номер на стикера, наименование и адрес на търговеца, номер на разрешението му, вид на обслужването, лице, което го е извършило, дата на обслужването, краен срок за следващо обслужване…). За извършеното техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно) търговецът изготвя и протокол, копие от който се предоставя на собственика на противопожарните уреди…

Регистриране на търговците по пожарна безопасност.

В ГДПБЗН – МВР се води регистър на издадените и отнетите разрешения. Той съдържа данни за фирмата / търговеца, имената на представляващите го лица, вид и териториален обхват на дейността, наименование и адрес на обектите, за които има сключен договор и др.

Регистърът е достъпен за ползване на страницата „Регистри, водени в ПБЗН“ в сайта на МВР – Главна дирекция ПБЗН под наименование „Информация за издадените и отнетите разрешения за осъществяване на дейности по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР“. Там можете да проверите дали например фирмата, на която плащате да проверява пожарогасителите ви, има разрешение за извършване на тази дейност, и дали това разрешение не е отнето.

Контрол върху дейността на търговците по пожарна безопасност.

Осъществява се чрез извършване на проверки от органите на ПБЗН. Проверките могат да бъдат контролни, периодични или по сигнали, в които са изложени конкретни данни за нарушаване на реда и условията за осъществяване на дейностите.

С някои често задавани въпроси относно разрешителната и контролната дейност на търговци, извършващи дейности по осигуряване пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, можете да се запознаете от специалната страница в сайта на МВР – Главна дирекция ПБЗН.

 

Още по темата:

Поддръжка на пожарогасителите

 

Share: