Posted in Бедствия и аварии

Възстановителна помощ и обезщетение за вреди при бедствие

Организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МС), както и редът за заявяване на финансовите средства и критериите за оценка на постъпилите искания за…

Към публикацията...
Posted in Бедствия и аварии

Подпомагане и възстановяване при бедствия

Подпомагането и възстановяването при бедствие включва предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите или засегнатите лица и извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие. С цел създаване на организация…

Към публикацията...
Posted in Бедствия и аварии

Обявяване на бедствено положение

В настоящата ни публикация ще ви запознаем с изискванията при обявяване на бедствено положение. Знаем, че по определение бедствие е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни…

Към публикацията...
Posted in Бедствия и аварии

Доброволни формирования

Доброволните формирования заемат важно място в системата за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Те се създават на териториален принцип, за…

Към публикацията...
Posted in Бедствия и аварии

Индивидуални средства за защита при бедствия

В предходни публикации изяснихме, че за защита на населението в случай на бедствия трябва да бъдат осигурени индивидуални средства за защита (ИСЗ). Кой трябва да ги осигури? Какви са тези…

Към публикацията...
Posted in Бедствия и аварии

Задължения на юридическите лица и ЕТ при бедствия

Юридическите лица и едноличните търговци (ЕТ) също имат задължения за защита на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия. И те са регламентирани в…

Към публикацията...
Posted in Бедствия и аварии

Права и задължения на физическите лица при бедствия

Редовните ни читатели знаят, че в случай на бедствие трябва да се осигури защитата на живота и здравето на населението, както и опазването на околната среда и имуществото. Сега ще…

Към публикацията...
Posted in Бедствия и аварии

Правила за работа на НССП

Наскоро ви запознахме с Националната система за спешни повиквания (НССП). Днес ще разгледаме правилата за работа на центровете в тази система. Добре е да ги познаваме, за да не се…

Към публикацията...