Подпомагане и възстановяване при бедствия

Подпомагането и възстановяването при бедствие включва предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите или засегнатите лица и извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие.

С цел създаване на организация и реализиране на дейностите за подпомагане и възстановяване при бедствия, към Министерски съвет е създадена специална Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане.

Тя се ръководи от министъра или заместник-министъра на вътрешните работи.

Нейни членове са министри и ръководители на ведомства, имащи отношение към работата й. Член на тази комисия е и представител на Националното сдружение на общините.

В работата на комисията могат да се привличат експерти от министерства, ведомства и други организации.

Подпомагане и възстановяване – неотложна помощ.

Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кметовете на общините. Включва:

 • изхранване и временно настаняване на пострадалите (засегнатите) лица и животни;
 • раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите (засегнатите) лица;
 • предприемане на други необходими мерки.

Временно настаняване може да се извърши в резервни общински жилища или други имоти, във фургони за живеене, сглобяеми къщи или палатки, предоставени от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, юридически и физически лица.

Подпомагане и възстановяване – възстановителна помощ.

Тази помощ се предоставя на физически лица при необходимост от основен ремонт на жилищата им, засегнати от бедствие, ако лицата отговарят на специални критерии. Наличието на тези критерии се установява въз основа на анкета, извършена от органите на Агенцията за социално подпомагане. Стойността на възстановителната помощ не може да превишава стойността на данъчната оценка на жилището.

За какво може да се използва предоставената възстановителна помощ? Възможностите са две:

 1.  За частичното възстановяване и/или частичната замяна на конструктивни елементи на строежа, както и за строително-монтажни работи, с които първоначално изпълнени, но увредени конструкции и конструктивни елементи, се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, след издаване на разрешение за строеж.
 2.  За премахване на строежи, за които е издадена заповед от кмета на общината, които поради природно явление с геоложки или хидрометеорологичен произход са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване и не могат да се поправят или заздравят.

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане приема решение за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Решението се разглежда и одобрява от Министерския съвет.

С предоставените средства могат да се финансират:

 • превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране;
 • непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия на включените сили и средства на единната спасителна система;
 • неотложни възстановителни работи;
 • възстановителна помощ;
 • контролни проверки по изпълнението на решенията на комисията;
 • проверки по жалби и сигнали;
 • обезщетяване на физически и юридически лица за реално причинените им вреди при или по повод извършването на нормативно установени действия за защита при бедствия.

 

Още по темата:

Възстановителна помощ и обезщетение за вреди при бедствие

Обявяване на бедствено положение

 

Share: