Възстановителна помощ и обезщетение за вреди при бедствие

Организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МС), както и редът за заявяване на финансовите средства и критериите за оценка на постъпилите искания за финансиране, са подробно регламентирани в специален правилник.

Наименованието на документа е Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Обнародван е в Държавен вестник, бр. 28 / 13.04.2010г.

Възстановителна помощ на физически лица за подпомагане възстановяването на жилищата им, засегнати от бедствие.

Едно от правомощията на Междуведомствената комисия към МС съгласно цитирания по-горе правилник е отпускането на възстановителна помощ на физически лица за подпомагане възстановяването на жилищата им, засегнати от бедствие.

Право на такава помощ имат собствениците на законно построени и единствени жилища или лицата, които имат учредено вещно право на ползване на тези жилища. За едно и също жилище не може да бъде отпускана повече от една възстановителна помощ. При съсобственост възстановителната помощ се предоставя на правоимащите лица в размер, пропорционален на идеалните им части.

Възстановителната помощ може да се използва за частично възстановяване или за премахване на опасни сгради.

Относно недвижимите културни ценности се прилага специален ред съгласно Закона за културното наследство.

За задвижване на процедурата по отпускане на възстановителна помощ кметовете на общини изпращат в Междуведомствената комисия и на съответния областен управител заверено копие от заповедта за обявяване на бедствено положение и информация, в която се посочва броят на засегнатите жилищни сгради и самостоятелни обекти в тях и списък с адресите им.

Издава се заповед за назначаване на комисия съгласно Закона за устройство на територията за определяне на състоянието на засегнатите от бедствието жилища. След влизане в сила на тази заповед и изпълнение на дейностите в нея, кметът на общината може да внесе в Междуведомствената комисия искане за предоставяне на възстановителна помощ за направените разходи за:

  • изработване и одобряване на инвестиционен проект за извършване на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията;
  • извършване на възстановителни работи, като поправяне и заздравяване на засегнатите от бедствието жилищни сгради и самостоятелни обекти в тях;
  • премахване на засегнатите от бедствието жилищни сгради и самостоятелни обекти в тях.

Исканията се оформят и комплектуват съгласно указания в правилника ред и при спазване на нормативно регламентираните срокове.

Кметовете на общини:

  • оповестяват решенията на Междуведомствената комисия, като ги поставят на видно място в сградата на общината и на страницата на общината в интернет;
  • уведомяват лицата, имащи право на възстановителна помощ, за решението на комисията;
  • организират изпълнението на решенията на комисията, като предоставят възстановителната помощ на лицата, след като последните представят документи за плащане на предвидените разходи.

Получателите на възстановителната помощ са длъжни да използват помощта само за целта, за която е предоставена – възстановяване на единствено и законно построено жилище. В противен случай помощта се връща от неправомерно получилите я в пълен размер.

Обезщетяване за реално причинени вреди.

Постоянната комисия към МС приема и решение за обезщетяване на физически и юридически лица в размер на реално причинените им имуществени вреди при или по повод извършване на нормативно установени действия за защита при бедствия.

За целта:

  • засегнатите лица, както и длъжностните лица, причинили увреждането, уведомяват кметовете на общини за настъпилото увреждане;
  • след получаване на уведомлението или по собствена инициатива кметовете на общини издават заповед за сформиране на общинска комисия за установяване и оценка на щетите;
  • общинската комисия изготвя протокол за оценка на вредите и констатации относно причините за настъпването им, като към протокола се прилагат снимки на увреденото имущество.

Исканията за обезщетяване се оформят, комплектуват и внасят в Междуведомствената комисия от кметовете на общини съгласно указания в правилника ред и при спазване на нормативно регламентираните срокове.

 

Още по темата:

Подпомагане и възстановяване при бедствия

 

 

Share: