Започна общественото обсъждане на всеобхватни изменения и допълнения в Наредба Iз-1971 от 2009г.

На Портала за обществени консултации на Министерски съвет вече започна обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Нaредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

Необходимостта от изменение и допълнение произтича от нуждата за прецизиране на съществуващите изисквания с цел еднозначното им прилагане от участниците в инвестиционния процес и контролните органи, както и за постигане на баланс между мерките за осигуряване на пожарна безопасност и възможностите за тяхното изпълнение в съответствие с най-добрите международни практики.

Отстраняват се празноти в нормативния акт по отношение проектирането на активните и пасивните мерки за защита на строежите.

Последните промени в цитираната наредба са от 2018г. Настоящото предложение за изменения и допълнения е разработено от междуведомствена работна група, създадена със заповед на Министъра на вътрешните работи. За обхвата им е достатъчно да споменем, че предложението съдържа 190 страници! Предвидено е изменение и допълнение на изискванията във всички 16 глави на Наредба № Iз-1971.

Някои акценти в предложението за изменения и допълнения на Нaредба № Iз-1971 от 2009 г.

 • Една от съществените промени се отнася до начина на разделяне на сградите на допустими площи за предотвратяване разпространяването на пожар.
 • Друга важна промяна е разграничаването на изискванията за пожарна безопасност, които зависят от височината на сградите.
 • Отстранени са непълноти в изискванията, отнасящи се до проектирането на пътища за противопожарни цели и стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности.
 • Добавени са нови разпоредби във връзка с осигуряването на пожарната безопасност при проектиране на смукателни вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти.
 • В проекта на наредбата са предвидени изменения и допълнения на изискванията за външно водоснабдяване за пожарогасене .
 • Изискванията за пожарна безопасност при проектиране на електрически уредби и инсталации също ще бъдат прецизирани, като са отстранени пропуски в действащите към настоящия момент разпоредби.
 • Добавени са изисквания за осигуряване на пожарната безопасност при проектиране на фотоволтаични инсталации за производство на електрическа енергия от слънчева енергия, предвидени за монтаж към сгради и постройки, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти, както и на фотоволтаични електрически централи.
 • Включени са нови изисквания, свързани с проектирането на зарядни точки за електрически превозни средства на територията на автоснабдителните станции, както и изисквания за осигуряване на пожарната безопасност при проектирането на бензиностанции за самообслужване (без обслужващ персонал).
 • Предвидени са изменения и допълнения на изискванията за осигуряване на пожарна безопасност при проектирането на гаражи. Прецизирани са част от текстовете относно максимално допустимата площ на сградите или пожарните сектори с предназначение за гаражи, като също така са добавени нови изисквания по отношение проектирането в гаражите на зарядни точки за електрически превозни средства.
 • С цел недопускане на противоречиви тълкувания на изискванията на наредбата, в допълнителните й разпоредби са прецизирани съществуващите определения и са добавени нови определения.
 • Уточнени и допълнени са таблицата за определяне на класовете и подкласовете на функционална пожарна опасност и таблицата за определяне на категориите по пожарна опасност.
 • Има промени в приложението за пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари в сгради, помещения, съоръжения и инсталации, в т.ч. свободни дворни площи, регламентиращо вида и количеството на средствата, които трябва да са налични в обектите.
 • Променени са и останалите приложения, като са допълнени две нови (Приложение № 8 и Приложение № 8а).

Срокът на общественото обсъждане на Наредбата за изменение и допълнение на Нaредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар е до 19.02.2024г.

Както и в други подобни случаи, на портала за обществени консултации е възможно да се правят коментари и предложения.

Ето и ЛИНК ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С МАТЕРИАЛИТЕ.

 

Share: