Пожарна безопасност на технологични процеси и оборудване

В много предприятия се прилагат технологични процеси и се използва оборудване, при които има повишена опасност от възникване на пожар. Това трябва да се отчита в хода на работата с цел недопускане на инциденти.

В една от предходните ни публикации („Групи по пожарна опасност“) разгледахме какви са характеристиките на местата от групи „Повишена пожарна опасност“ и „Експлозивна опасност“.

При работа в такива места е необходимо да предприемем допълнителни мерки. Например в местата с експлозивна опасност всички дейности трябва да се извършват с искронеобразуващи инструменти. Персоналът задължителни трябва да ползва антистатично работно облекло и обезопасяващи обувки с антистатични подметки.

Потенциално условие за бързо разпространение на пожар може да бъде наличието на горими прахове и материали по строителните конструкции, оборудването, отоплителните тела и др. Ето защо те трябва периодично да бъдат почиствани. От кого? От лица, определени със специална заповед (повече за заповедта – в публикацията „Документи по пожарна безопасност“).

Понякога през територията на обектите са прокарани тръбопроводи, транспортиращи леснозапалими и горими течности и газове. През студените дни не е изключено някои от тях да замръзнат. Размразяването трябва да става по пожаробезопасен начин – с гореща вода, пара и др., но не и чрез нагряване с открит огън.

Ако разполагате с резервоари за съхранение на леснозапалими / горими течности и газове (ЛЗТ, ГТ, ГГ), те се обозначават с табели. Върху табелите се маркират обемът на резервоара, максималната граница на неговото запълване, допустимото работно налягане и наименованието на веществото.

При инцидентно изтичане на ЛЗТ, ГТ или ГГ незабавно се предприемат мерки за прекратяването на това изтичане. Разливите се почистват при спазване на изискванията за пожарна безопасност. Не се допуска и разсипване на твърди горими вещества (например въглищен прах). Те също се събират и съхраняват на пожаробезопасни места.

Когато в производството се използват горими продукти за боядисване, почистване и др., те трябва да се доставят в готов вид. При употребата им се спазват изискванията на производителя (писмени указания, информационни листи за безопасност и др.).

Празните съдове от леснозапалими / горими течности и газове се съхраняват плътно затворени и на места, защитени от прякото въздействие на източници на възпламеняване.

Отработените леснозапалими / горими течности също се съхраняват в затворени съдове.

За осигуряване на пожарната безопасност на технологичните процеси и оборудване не се разрешава:

  • съвместното съхраняване на съдове с ГГ, ЛЗТ или ГТ в едно помещение със съдове за кислород или въздух;
  • употребата на огън за откриване на течове от горими газове;
  • изливане на леснозапалими / горими течности в канализацията, освен ако тя не е специално проектирана за целта;
  • оставяне без наблюдение на запалени горелки, нагревателни и др. аналогични уреди, ако те не са снабдени със специална автоматика за спиране притока на гориво при изгасване на пламъка;
  • използването на открит огън за размразяване на тръбопроводи, транспортиращи ЛЗТ, ГТ, ГГ.

 

Още по темата:

Изисквания при поддръжка на технически инсталации

Изисквания за пожарна безопасност на сгради и помещения

 

Share: