Изисквания при работа с леснозапалими и горими материали

При упражняване на трудовата ни дейност почти ежедневно се налага да съхраняваме и ползваме леснозапалими и горими материали. Това могат да бъдат както леснозапалими / горими течности, горими газове, горими материали и изделия, така и негорими материали в горима опаковка.

Днес ще разгледаме основните изисквания за осигуряване на пожарна безопасност при такива дейности.

Най-често съхранение и работа с леснозапалими и горими материали се извършва в обекти от клac пo пoжapнa oпacнocт Ф5. Нека припомним – това са пpoизвoдcтвeни, cĸлaдoви и ceлcĸocтoпaнcĸи cгpaди, бeнзинocтaнции и гaзocтaнции, пoмeщeния и cъopъжeния c пocтoянeн peжим нa paбoтa.

Ако материалите се съхраняват в складови помещения без стелажи, те се подреждат във фигури с площ до 100 кв.м. Фигурите се обозначават с оградителни линии, а между отделните фигури трябва да има проходи (пътеки) с широчина поне 0,9 м. Тези проходи се поддържат свободни.

Преди разтоварване на горими материали и изделия мястото на съхранение предварително трябва да бъде почистено от други горими материали, вкл. суха растителност.

В производствените помещения (подклас по пожарна опасност Ф5.1) могат да се обособяват буферни / междинни складове за такива материали (готова  и полуготова продукция, суровини и др. подобни). В тях се съхраняват материали за еднодневна работа. Тези междинни складове трябва да бъдат отделени от останалата част на помещението с огради от негорим материал. Те могат да заемат до 25% от общата площ на производственото помещение, но не повече от 200 кв.м.

Площадките за съхранение на съдове с горими / леснозапалими течности, дървен материал, въглища и др. също се почистват от горими отпадъчни материали и тревна растителност или се покриват със слой от пясък или пръст.

При аварийно изпускане на горими газове от бутилки, същите незабавно се изнасят от помещението.

Необходимо е бързо почистване и след разсипване / разливане.

При работа в места с наличие на леснозапалими и горими материали не се допуска:

 • паркиране и ремонт на транспортни средства в открити и закрити складове за съхранение на горими / леснозапалими материали и изделия;
 • съхранение на такива материали без обозначаване със съответни знаци за безопасност;
 • използване на открит огън и на необезопасени за работа в съответната среда уреди и съоръжения;
 • използване на необезопасени транспортни средства за товаро-разтоварни работи;
 • оставяне на транспортните средства без наблюдение;
 • извършване на товарно-разтоварни работи с леснозапалими / горими течности и горими газове без осигурено заземяване на транспортните средства.

Има и специални изисквания при работа на територията на автоснабдителните станции от подклас Ф5.3.

В такива места не се разрешава:

 • пълненето на битови и туристически бутилки от колонките за зареждане на автомобилни газови уредби;
 • зареждането на съдове, които не са специално предназначени за съхранение на леснозапалими / горими течности;
 • използването на открит огън;
 • тютюнопушенето на разстояние, по-малко от 5 м от резервоари, отдушни тръби, шахти за отработени масла, колонки за зареждане и съоръжения за пълнене на резервоарите;
 • паркирането и извършването на ремонти на моторни превозни средства извън изградените и предназначени за това места.
Още по темата:

Пожарна безопасност на технологични процеси и оборудване

Изисквания при поддръжка на технически инсталации

Изисквания за пожарна безопасност на сгради и помещения

Изисквания за пожарна безопасност на дворни площи

 

Share: