Нормативни изисквания

В страницата Нормативни изисквания предлагаме списък с нормативни документи, съдържащи изисквания към осигуряването на пожарна и аварийна безопасност в обектите.

Списъкът периодично ще бъде обновяван.

В отделни публикации ще разгледаме и коментираме основни текстове и акценти от тези документи с цел придобиване на базови познания по темите от широк кръг наши читатели.

1. Наредби, регламентиращи противопожарните изисквания към обектите:

 • Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
 • – Указания рег. № ПО-8357/11.11.2014 г. по прилагане на Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
 • – Указания рег. № 1983р-9213/07.07.2016 г. по прилагане на Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
 • Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
 • Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите и за реда за осъществяване на контрол
 • Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
 • Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
 • Наредба № 1 от 4 април 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България
 • Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
 • Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежeние в сгради
 • Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми (ОТМЕНЕНА, заменена с Наредба Iз-1971)
 • Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
 • Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
 • Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
 • Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
 • Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации
 • Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства
 • Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите
 • Наредба № 6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ
 • Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари
 • Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането
 • Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали
 • Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места
 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане
 • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
 • Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
 • Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 •  Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
 • Наредба № РД-02-20-1 от 19 януари 2017 г. за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
 • Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи
 • Наредба № РД-02-20-2 от 21 декември 2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели
 • Наредба № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

Гореизброените нормативни документи са достъпни за безплатно ползване на тази страница в сайта на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

2. Наредби, регламентиращи изискванията за защита при бедствия:

 • Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
 • Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване
 • Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия
 • Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях
 • Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства
 • Наредба за реда за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерките за тяхната защита
 • Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария
 • Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита

Гореизброените нормативни документи са достъпни за безплатно ползване на тази страница в сайта на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

3. Наредби, регламентиращи дейността на ГДПБЗН:

 • Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
 • Наредба № 8121з-1006 от 24.08.2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на МВР
 • Наредба № 8121з-758 от 22.10.2014г. за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерство на вътрешните работи
 • Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях
 • Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
 • Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
 • Наредба за реда за създаване, поддържане и водене на регистъра на доброволните формирования
 • Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия
 • Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове
 • Наредба № 10 за съдебните и арбитражните експертизи
 • Наредба № I-141 от 18 септември 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства
 • Наредба № Iз-2061 от 05 октомври 2012 г. за регистрация и отчета на бронираната, колесната, верижната техника, влекачите и специалната техникана Министерството на вътрешните работи
 • Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от приложение XVІІ на регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)
 • Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита

Гореизброените нормативни документи са достъпни за безплатно ползване на тази страница в сайта на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Предлагаме ви да се запознаете и със стандартите за пожарна безопасност и защита на населението.