Нормативни изисквания

В страницата Нормативни изисквания предлагаме списък с нормативни документи, съдържащи изисквания към осигуряването на пожарна безопасност в обектите.

Списъкът периодично ще бъде обновяван.

В отделни публикации ще разгледаме и коментираме основни текстове и акценти от тези документи с цел придобиване на базови познания по темите от широк кръг наши читатели.

Нормативните документи са достъпни за безплатно ползване на интернет-страницата за нормативна уредба в сайта на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Наредби, регламентиращи противопожарните изисквания към обектите:

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

– Указания рег. № ПО-8357/11.11.2014 г. по прилагане на Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

– Указания рег. № 1983р-9213/07.07.2016 г. по прилагане на Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите и за реда за осъществяване на контрол

Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи

Наредба № 1 от 4 април 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България

Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежeние в сгради

Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми (ОТМЕНЕНА, заменена с Наредба Iз-1971)

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите

Наредба № 6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ

Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари

Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането

Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали

Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

 Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

Наредба № РД-02-20-1 от 19 януари 2017 г. за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни

Наредба № РД-02-20-2 от 21 декември 2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели

Наредба № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите