Огневи работи – правила и норми

Продължаваме да изясняваме нормативните изисквания за извършване на специфичен вид пожароопасни дейности, наречени „огневи работи“.

В две предходни публикации ви запознахме с някои общи сведения за тези работи, както и с организацията преди и по време на изпълнението им, в т.ч. документите, които се попълват.

Огневи работи – подготовка.

Преди началото им трябва да се убедим, че временните и постоянните места, на които се извършват, са почистени от горими материали, суха растителност и др.  Размерът на зоната, която се почиства, зависи от височината, на която се извършват работите:

При извършване на абразивно рязане или шлайфане на метали тези разстояния се увеличават 1,5 пъти.

Когато горимите конструкции и др. не могат да бъдат отстранени, те се защитават от попадането на искри посредством щитове или завеси от негорими материали (например чрез покриване с противопожарни одеяла).

Ако огневи работи ще бъдат извършвани на специфични места (в резервоари, цистерни, тръбопроводи и др., използвани за горими / леснозапалими течности и газове), към тях има допълнителни, по-строги изисквания за подготовка.

Огневи работи – извършване.

По време на работа изпълнителите на огневите работи:

  • не трябва да допускат падане на искри, разтопен метал и остатъци от електроди върху горими конструкции и материали;
  • непрекъснато следят за изправността на уредите и съоръженията, с които се извършват огневите работи;
  • преустановяват незабавно огневите работи при промяна в условията, при които е издаден актът за извършване на тези работи;
  • изключват уредите и съоръженията, с които се извършват огневите работи, при възникване на запалване или пожар;
  • съобщават незабавно на телефон 112 при възникване на запалване или пожар и предприемат гасителни действия с наличните пожаротехнически средства, когато това не поставя в опасност живота и здравето им.

Огневи работи – приключване.

Когато планираните дейности завършат, ръководителят и изпълнителят на работите проверяват състоянието на работното място. Специално внимание се обръща на района около и под мястото. Резултатите от проверката се регистрират в акта за извършване на огневи работи.

Има и специално изискване към временните места, на които се работи – те трябва да се наблюдават за възникване на запалване в продължение на не по-малко от 3 часа след приключване на огневите работи. За съжаление практиката показва, че това задължение почти винаги се пренебрегва. Затова не е излишно да припомним: лицето, което извършва наблюдението, се назначава от издалия акта или от ръководителя на огневите работи срещу подпис, като името му се вписва в т. 8 на акта. Така се знае кой носи отговорност, ако впоследствие на мястото започне пожар.

Огневи работи – забрани.

Не се разрешава провеждане на огневи работи, ако:

  • не са изпълнени всички мероприятия, предвидени в акта;
  • съоръженията, използвани за заваряване, са неизправни или са нестандартни (не е оценено / удостоверено съответствието им с приложимите нормативни изисквания);
  • в процеса на работа е възможно образуване на експлозивоопасни концентрации на пари, газове или горими прахове;
  • изпълнителите не притежават правоспособност за съответния вид заваряване;
  • на мястото не са осигурени изискващите се пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.

 

Още по темата:

Документи по пожарна безопасност

Огневи работи – общи сведения

Огневи работи – организация

 

Share: