Изменения и допълнения на Наредба 8121з-647

Както вече ви информирахме, в Портала за обществени консултации на Министерски съвет бе представено за обществено обсъждане предложение за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Срокът за обсъждането изтече и актуализацията на наредбата вече е факт – обнародвана е в Държавен вестник, бр. 37 от 07.05.2021г.

Основните изменения и допълнения:

Въведен е нов член 23а, в който изрично е записано, че не се разрешава ползването на пожарогасители, пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване и системи за управление на дим и топлина, които не са обслужени, поддържани и изпитани съгласно нормативните изисквания.

Чл. 34 е допълнен с нови алинеи, регламентиращи изискванията за поставяне и ползване на допълнителни шкафчета, монтирани в евакуационни коридори и/или фоайета в детски градини, ясли, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие. Добавен е и специален текст за врати, на които има монтирани брави тип „антипаник“.

В чл. 38 е разширен обхватът на отоплителните уреди и съоръжения, които трябва да се проверяват и ремонтират преди настъпване на есенно-зимния период – добавени са шахтите и въздухопроводите за скари, фритюрници и други подобни.

По предложение на екипа на нашия сайт „Пожарна безопасност за начинаещи“ в чл. 74 е уточнено, че правоспособност за заваряване съгласно Наредба № 7 от 2002 г. на Министерството на образованието и науката за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване (ДВ, бр. 100 от 2002 г.) трябва да се изисква не за всички видове огневи работи, а само при извършване на заваръчни дейности.

Направени са корекции и на други текстове.

Измененията и допълненията влизат в сила един месец след обнародването в Държавен вестник. По-дълъг срок – 01.09.2021г., е даден за прилагане на измененията в чл. 34 (новите алинеи относно шкафчетата).

С пълния текст на всички изменения и допълнения можете да се запознаете ТУК.

От страницата ни „Нормативни изисквания“ ще си припомните как да ползвате безплатно актуализирания текст на НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, а също така и други документи,  регламентиращи противопожарните изисквания към обектите.

 

 

Share: