Държавен противопожарен контрол

За съжаление пожарите не са изключение в нашето ежедневие. А когато има жертви и щетите са големи, често се задава въпросът кой трябва да контролира пожарната безопасност на обектите. Ето защо днес ще ви запознаем с осъществяването на държавния противопожарен контрол.

Държавен противопожарен контрол – нормативни изисквания.

Дейностите са регламентирани в Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол.

Тя е издадена на основание чл. 17, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Какво включва държавният противопожарен контрол?

Той обхваща:

 • контрол за спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност по веригата проектиране, строителство, експлоатация, реконструкция, обновяване и т.н. на обектите;
 • контрол за съответствието на влаганите в строежите и обектите продукти с нормативните изисквания за пожарна безопасност;
 • контрол по спазване на изискванията за пожарна безопасност, определени с нормативни документи и в други, предвидени в закони случаи.

Проверки, извършвани от държавния противопожарен контрол.

Проверките могат да бъдат комплексни, контролни, за контрол по изпълнението на предписани мероприятия, тематични и др. В наредбата подробно са описани характеристиките на обектите, подлежащи на различните видове проверки, както и сроковете (периодичността) за провеждане на тези проверки.

Няколко примера за обекти, в които е задължително извършване на комплексни проверки:

 • обекти с категория по пожарна опасност „Ф5А“ и „Ф5Б“ с разгъната застроена площ над 1000 кв. м;
 • обекти от клас на функционална пожарна опасност „Ф5.1“ с категория по пожарна опасност „Ф5В“ с разгъната застроена площ над 3500 кв. м или с едновременно пребиваващ персонал над 100 човека;
 • културно-просветни обекти (театри, опери, кина, музеи, библиотеки, читалища, художествени галерии, концертни зали и др.) и спортни зали с възможност за едновременно пребиваване на повече от 400 човека;
 • хотели, мотели, почивни домове, планински хижи, общежития и други подобни с над 200 легла;
 • обекти за обществено хранене и развлечения с възможност за едновременно пребиваване на повече от 200 човека;
 • обекти, разположени в подземните етажи на сградите, с възможност за едновременно пребиваване на повече от 100 човека;
 • учебни заведения с над 300 едновременно обучаващи се и детски заведения с пребиваване на повече от 50 деца…

По аналогичен начин в наредбата са описани местата, където се извършват и другите видове проверки.

За изпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите органите, осъществяващи държавен противопожарен контрол, издават писмени разпореждания.

При неизпълнение на писмените разпореждания или при констатиране на нарушения в процеса на експлоатация на обектите се съставят актове за установяване на административни нарушения. Въз основа на актовете се издават наказателни постановления.

Контролните органи имат и право да налагат принудителни административни мерки, например:

 • спиране на строителството, въвеждането в експлоатация и използването на обекти;
 • спиране на строителството и използването на инсталации, уреди и съоръжения и др.

Държавен противопожарен контрол в жилища.

Често след пожар в жилищна сграда в публичното пространство се задава въпросът кой би трябвало да извършва проверки, които да констатират нарушенията на правилата за пожарна безопасност в такива случаи. Държавен противопожарен контрол в жилища е възможен след получаване на писмен сигнал за нарушаване на правилата и нормите за пожарна безопасност в тях. Тези проверки могат да се извършват през деня в присъствието на обитателите на жилището, а при отсъствието или отказа им – след разрешение на съдия от съответния районен съд.

 

Още по темата:

Категории по пожарна опасност

Класове по пожарна опасност

 

Share: