Правила за поведение и действие при наводнение

Отново е пролет – сезон, през който се очакват повишени количества валежи, топене на снегове в планините и други явления, които са предпоставка за наводнения.

Какво представлява наводнението

Това е природно бедствие, при което имаме временно заливане на земната повърхност с голямо количество вода. Основната причина е повишаването на нивото на водата във водните басейни и речните корита. Най-често е следствие от интензивни валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване на диги, високи вълни или човешка дейност. Могат да причинят големи щети в местата, изложени на наводнение, и да застрашат сериозно живота и здравето.

Ограничаване на риска от наводнения

Това става по различен начин в зависимост от конкретните места и рискове, но най-общо е необходимо:

 • в незащитените заливни зони на реките да не се изграждат жилищни и селскостопански сгради и други постройки с постоянен или временен характер;
 • да не се изхвърлят строителни и битови отпадъци в коритата на реките;
 • да не се прекъсват дигите на реките с цел водовземане за напояване или друга дейност;
 • коритата на реките и пространствата под мостовете редовно да се почистват от отпадъци, строителни материали, дървета, храсти и други.

Предварителна подготовка и информираност

От особена важност е да бъдете информирани дали мястото, където живеете, е потенциално изложено на такава опасност. Ако опасност има – кое е най-близкото безопасно място, най-късия и безопасен маршрут, по които трябва да се евакуирате.

Особено високи са рисковете, ако жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона. В този случай е задължително да се следи прогнозата за времето или нивото на реката, особено в периоди на обилни валежи или интензивно снеготопене.

Полезна информация относно някои симулационни модели на наводнения по водосбори и населени места може да бъде ползвана на тази страница.

Както при всяко друго бедствие, и тук действията трябва да бъдат подготвени и планирани предварително:

 • уточняване място за среща при роднини или познати извън района на наводнението, както и начин за комуникация;
 • подготовка на чанта с важни документи и ценни вещи, фенерче, аптечка, топли дрехи, резерв от храна и вода, телефон и зарядно за него… (т.н. чанта / раница за бедствия, примерното съдържание на която е взето от сайта на МВР);
 • мобилните телефони да се поддържат заредени.

При реална опасност от наводнение

Ако по време на наводнение сме у дома и трябва да се евакуираме

 • Изключва се електрическото захранване и газта (ако домът е газифициран).
 • Ценните предмети се поставят на по-високи места.
 • Освен чантата / раницата за бедствия да се вземат личните документи, ценни вещи, пари и банкови карти, нотариални актове, застрахователни полици и други документи за собственост.
 • Сградата трябва да се напусне възможно най-бързо. Ако това не е възможно, се търси защита на високите етажи или на покрива.
 • При невъзможност за евакуиране на животни, се отварят вратите на помещенията, където са намират.

Ако по време на наводнение сме навън

 • Необходимо е бързо придвижване към възвишения, които не са застрашени от заливане.
 • Да не се застава под / над мостове, подлези, надлези и други потенциално опасни места.
 • Да не се пресичат залети площи и силно течащи потоци вода, освен ако водата не е с малка дълбочина (до коленете). Ако все пак пресичане се налага, това да става само след осигуряване, например със защитни въжета или по друг начин.
 • Да не се пие вода от наводнени водоизточници.

Ако по време на наводнение сме в автомобил

 • Препоръчително е да се спре на възможно най-високото и безопасно място и да се изчака спадане на нивото на водата.
 • Да не се спира на / под мостове и надлези, в подлези и други потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения.
 • Да не се преминава през бързо течащи и залети площи освен ако не е сигурно, че водата е по-ниска от осите на колата.

С пълния текст на правилата за поведение и действие при наводнение можете да се запознаете от специалната страница на сайта на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.

 

Още по темата:

Правила за поведение и действие при земетресение

 

Share: